上册
    汉语拼音1

    汉语拼音2

    汉语拼音3

    汉语拼音4

    汉语拼音5

    汉语拼音6

    fùxí

    复习(一)

    o-ɑɑ-uu-üb-p

    ā-ǎō-ǒē-ě

    í-ìú-ùǘ-ǜ

    bo-pobɑ-pɑmo-me

    bu-pubi-pifo-fu

    汉语拼音7

    汉语拼音8

    汉语拼音9

    汉语拼音10

    汉语拼音11

    汉语拼音12

    汉语拼音13

    fùxí

    复习(二)

    i-ln-mb-dt-f

    i-jn-hp-qq-ɡ

    b(p)m(f)d()n()z()s()w

    ɡ()hzh()sh()j()x

    zǔfùcāchēsījī

    zhúzicháhúshīzi

    汉语拼音14

    汉语拼音15

    汉语拼音16

    fùxí

    复习(三)

    ei-ieɑo-ɑiɑo-ou

    ui-iuei-erui-üe

    汉语拼音17

    汉语拼音18

    汉语拼音19

    汉语拼音20

    dānyuánfùxí

    单元复习

    ɑ-ɑn-ɑnɡun-ün-üe

    e-en-enɡiu-ui-in

    i-in-inɡɑn-ɑo-ou

    bpmfdtnl

    ɡkhjqx

    zhchshrzcs

    yw

    ɑoeiuü

    ɑieiuiɑoouiuieüeer

    ɑneninunün

    ɑnɡenɡinɡonɡ

    zhichishirizicisi

    yiwuyu

    yeyueyuɑn

    yinyunyinɡ

    看图读拼音识字1

    看图读拼音识字2

    看图读拼音识字3

    看图读拼音识字4

    看图读拼音识字5

    看图读拼音识字6

    看图读拼音识字7

    看图读拼音识字8

    看图读拼音识字9

    看图读拼音识字10

    看图读拼音识字11

    看图读拼音识字12

    dānyuánfùxí

    单元复习

    dúxiàmiàndeyīnjiézhǎochūyīn

    一、读下面的音节,找出音

    jiélǐdeshēnɡmǔ

    节里的声母:

    bāopínɡlǚzài

    dāoqínɡnǚzhài

    dúxiàmiàndeyīnjiézhǎochūyīn

    二、读下面的音节,找出音

    jiélǐdeyùnmǔ

    节里的韵母:

    lánkǎodiūzhèn

    láikǒuduīzhènɡ

    xiěyìxiě

    三、写一写:

    rénshǒushànɡzhōnɡ

    人手上中

    zuòtīnɡkánɡsǎo

    坐听扛扫

    pīnpīndúdú

    四、拼拼读读:

    chuīqiāodūnshuì

    吹敲蹲睡

    pǎosīɡònɡbài

    跑思供拜

    kànpīnyīnxiězì

    五、看拼音写字:

    rénshǒuyìnxià

    ()()()()

    huāzǒukèxiě

    ()()()()

    看图学词1

    看图学词2

    看图学词3

    看图学词4

    看图学词5

    看图学词6

    看图学词7

    看图学词8

    看图学词9

    看图学词10

    看图学词11

    dānyuánfùxí

    单元复习

    dúyìdúbǐyìbǐ

    一、读一读,比一比:

    xīnshēnɡérlǎorén

    新生儿——老人

    shēnɡbìnɡsǐwánɡ

    生病——死亡

    dúxiàmiàndepīnyīnbìnɡtiánkònɡ

    二、读下面的拼音并填空。

    ɡònɡyǎnɡshízǐ

    ()()

    fǎzuòhǎdá

    ()()

    sānbǎofǎběn

    ()()

    kàntútiánkònɡzàidúyìdú

    三、看图填空再读一读:

    ()上山()下田

    ()飞来飞去()游来游去

    dúxiàmiàndecíbìnɡzhùpīnyīn

    三、读下面的词并注拼音:

    ()()

    转经筒曼茶盘

    ()()

    如意宝松耳石

    看图学句1

    ɡuīyīshīɡuīyīfó

    皈依师皈依佛

    ɡuīyīfǎɡuīyīsēnɡ

    皈依法皈依僧

    看图学句2

    sìyuèchūbāshìshìjiā

    四月初八是释迦

    móunífódeshēnɡrì

    牟尼佛的生日。

    看图学句3

    xiǎomāoxiǎoɡǒuxiǎozhūxiǎo

    小猫、小狗、小猪、小

    yánɡxiǎoniúhéwǒyíyànɡyǒu

    羊、小牛,和我一样,有

    ɡāoxìnɡyǒubēishānɡhàipàsǐ

    高兴,有悲伤,害怕死

    wánɡ

    亡。

    看图学句4

    xiǎomáyǐxiǎoniǎoxiǎolù

    小蚂蚁、小鸟、小鹿

    děnɡyíqièzhònɡshēnɡdoūyǒukě

    等一切众生都有可

    ɡuìdeshēnɡmìnɡfányǒushēnɡmìnɡ

    贵的生命,凡有生命

    jiùxiànɡwǒyíyànɡxǐhuānkuàilè

    就像我一样,喜欢快乐

    ěrbúyuànshòutònɡkǔyīncǐ

    而不愿受痛苦,因此

    wǒménbùnénɡshāhàitāménxiǎo

    我们不能杀害它们,小

    pénɡyǒuyīnɡɡāibǎohùtāmén

    朋友应该保护它们。

    看图学句5

    niànōnɡmānēbāmēihōnɡ

    念嗡玛呢叭美吽

    ɡuānyīnpúsàbǎoyòunǐ

    观音菩萨保佑你

    看图学句6

    jīnshēnɡcōnɡmínɡshìhéyīn

    今生聪明是何因,

    qiánshēnɡchīzhāiniànfórén

    前生吃斋念佛人。

    jīnshēnɡchánɡshòushìhéyīn

    今生长寿是何因,

    qiánshēnɡkāilónɡfànɡniǎorén

    前生开笼放鸟人。

    jīnshēnɡwúbìnɡshìhéyīn

    今生无病是何因,

    qiánshēnɡxínɡyīshīyàorén

    前生行医施药人。

    看图学句7

    wúlùnrènhéyíqièshì

    无论任何一切事,

    ruòrénxíɡuànwúwēinán

    若人习惯无微难,

    rútónɡxuéxíɡōnɡqiǎomínɡ

    如同学习工巧明,

    xiūxuéfófǎyìbùnán

    修学佛法亦不难。

    dānyuánfùxí

    单元复习

    dúyìdú

    一、读一读:

    dìyùbùkōnɡ

    地狱不空

    shìbùchénɡfó

    誓不成佛

    zhònɡshēnɡdùjìn

    众生度尽

    fānɡzhènɡpútí

    方证菩提

    kànpīnyīndújùzǐ

    二、看拼音读句子:

    liùyuèshíjiǔshìɡuānyīn

    六月十九是观音

    púsàchénɡdàorì

    菩萨成道日。

    liùyuèchūsìshìfóchū

    六月初四是佛初

    zhuǎnfǎlúnrì

    转法轮日。

    shíyīyuèshíqīrìshì

    十一月十七日是

    āmítuófóshènɡdàn

    阿弥陀佛圣诞。

    pīndúcízǔ

    二、拼读词组:

    yīnámówénshūpúsà

    一南无文殊菩萨

    èrnámójīnɡānɡshǒupúsà

    二南无金刚手菩萨

    sānnámóɡuānshìyīnpúsà

    三南无观世音菩萨

    sìnámódìzànɡpúsà

    四南无地藏菩萨

    wǔnámóchúɡàizhànɡpúsà

    五南无除盖障菩萨

    liùnámóxūkōnɡzànɡpúsà

    六南无虚空藏菩萨

    qīnámómílèpúsà

    七南无弥勒菩萨

    bānámópǔxiánpúsà

    八南无普贤菩萨

    xuéyìxuéniànyíniàn

    三、学一学,念一念:

    niànwénshūpúsàxīnzhòu

    念文殊菩萨心咒

    kāizhìhuì

    开智慧:

    ōnɡārābāzānàdé

    嗡阿巴杂那德

    qídǎofótuóyíqièpínɡān

    祈祷佛陀一切平安:

    námóběnshīshìjiāmóunífó

    南无本师释迦牟尼佛

    1

    sìdàmínɡshānfódàochǎnɡbēizhìyuànxínɡhuàyǒuqínɡ

    四大名山佛道场,悲智愿行化有情。

    bùdálāɡōnɡsānɡyēsìxuéyùmìfǎzhīyuánquán

    布达拉宫桑耶寺,雪域密法之源泉。

    dúyìdú

    读一读

    请背诵本文。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    看图说说本课介绍了哪些名山圣地?你还知道哪些佛教的名胜古迹?

    zuòyízuò

    做一做

    用下面的字组词:

    宫()神()域()

    请你在假期去名山圣地旅游。

    布 拉 宫 寺 域

    2

    ruòrénsǎnluànxīnrùyútǎmiàozhōnɡ

    若人散乱心,入于塔庙中,

    yìchēnɡnámófójiēɡònɡchénɡfódào

    一称南无佛,皆共成佛道。

    《法华经》

    dúyìdú

    读一读

    看图读课文。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    请用下面的词各说一句话。

    说法合掌放生诵经供灯布施

    你还知道有哪些做善事的词语?

    zuòyízuò

    做一做

    学习课文后请你做几件善事。

    掌 诵 称 皆

    tiānshànɡtiānxiàwéiwǒdúzūn

    天上天下,唯我独尊。

    3

    fótuódedànshēnɡ

    佛陀的诞生

    《佛陀故事》

    èrqiānwǔbǎiniánqiánzàiyìndùdejiāpí

    二千五百年前,在印度的迦毗

    luówèiɡuóshēnɡhuózhejìnɡfànwánɡhétāměilì

    罗卫国,生活着净饭王和他美丽

    dewánɡfēimóyēfūrén

    的王妃摩耶夫人。

    zàiyíɡèjìnɡjìnɡdeyèwǎnfūrénzhènɡtián

    在一个静静的夜晚,夫人正甜

    tiándeshuìzheménɡlónɡzhōnɡtākànjiànyìtóu

    甜地睡着,朦胧中,她看见一头

    báixiànɡhuǎnhuǎndexiànɡtāzǒuláibìnɡcónɡyòulèi

    白象缓缓地向她走来,并从右肋

    jìnrùfùzhōnɡdàxiànɡzhètūrúqíláidejǔ

    进入腹中。大象这突如其来的举

    dònɡbǎfūrénjīnɡxǐnɡleózhèyuánlái

    动把夫人惊醒了……哦,这原来

    shìyìchǎnɡmènɡcónɡcǐfūréndefùzhōnɡjiù

    是一场梦。从此,夫人的腹中就

    yǒuleyíɡèxiǎoshēnɡmìnɡ

    有了一个小生命。

    zāiyíɡèyánɡɡuānɡmínɡmèiderìzilǐɡuó

    在一个阳光明媚的日子里,国

    wánɡpàiɡōnɡnǚshìchénhùsònɡfūrénhuíniánɡjiā

    王派宫女、侍臣护送夫人回娘家。

    dānɡfūrényìxínɡjīnɡɡuòchénɡwàidelánpíníhuā

    当夫人一行经过城外的蓝毗尼花

    yuánshífūrénmìnɡlìnɡtínɡchējìnrùhuāyuányóu

    园时,夫人命令停车进入花园游

    lǎnzhèshíchūnfēnɡwēidònɡyuánzhōnɡyìkēqīnɡ

    览。这时,春风微动,园中一棵青

    cuìyùdīdewúyōushùɡéwàiměilìfūrén

    翠欲滴的无忧树格外美丽,夫人

    ɡuòqùyònɡyòushǒupānfúzheshùzhījiùzàifū

    过去用右手攀扶着树枝,就在夫

    rénjǔshǒudetónɡshítāizibiàncónɡfūrénde

    人举手的同时,太子便从夫人的

    yòulèixiàdànshēnɡle

    右肋下诞生了。

    dùnshízhěnɡɡèshìjièdàfānɡɡuānɡmínɡbǎiniǎo

    顿时,整个世界大放光明,百鸟

    qíɡētiānyuèqímínɡtàizijiànɡshēnɡhòubù

    齐歌,天乐齐鸣。太子降生后,不

    xūrénfúzìjǐbiànnénɡxínɡzǒutāxiànɡdōnɡ

    需人扶,自己便能行走,他向东

    nánxīběisìfānɡɡèzǒuqībùshàshídàdì

    南西北四方各走七步,刹时,大地

    yǒnɡchūqīduǒjīnsèliánhuātàizizhànzàilián

    涌出七朵金色莲花。太子站在莲

    huāshànɡɡuānshìsìfānɡyìshǒuzhǐtiānyìshǒu

    花上观视四方,一手指天,一手

    zhǐdìshuōtiānshànɡtiānxiàwéiwǒdúzūn

    指地,说:“天上天下,唯我独尊。”

    cǐshídàdìzhèndònɡtiānkōnɡzhíxièliǎnɡdào

    此时,大地震动,天空直泻两道

    yínliànshìdeɡānlùjìnɡshuǐmùyùzhetàizi

    银链似的甘露净水,沐浴着太子

    deshēntǐyìshíjiānzhěnɡɡèjiāpíluówèi

    的身体。一时间,整个迦毗罗卫

    ɡuóchénjìnzàitàizijiànɡshēnɡsuǒdàiláidehuānlè

    国沉浸在太子降生所带来的欢乐

    qìfènzhōnɡ

    气氛中。

    zhèwèitàizijiùshìhòuláizhàoliànɡqiānɡǔ

    这位太子就是后来照亮千古

    yōuàndeshènɡzhězhònɡshēnɡdehùzhǔshījiā

    幽暗的圣者、众生的怙主——释迦

    móunífó

    牟尼佛。

    dúyìdú

    读一读

    有感情地朗读课文,背诵第四自然段。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、佛陀诞生在哪里?

    2、佛陀诞生时出现了什么瑞相?

    3、佛陀降生时说了什么话?

    zuòyízuò

    做一做

    用带点词造句:

    1、这时,春风微动,园中一棵青翠欲滴的无忧树`格外美丽。

    2、此时,大地震动,天空直泻两道银链似的甘露净水,沐浴着太子的身体。

    请你和小伙伴们开一个讲佛陀功德的故事会。

    缓 肋 腹 蓬 勃

    览 涌 淋 浴 怙 浸

    4

    ɡuānɡmùnǚjiùmǔ

    光目女救母

    《地藏经》

    hěnjiǔyǐqián

    很久以前,

    yǒuɡèjiàoɡuānɡmùde

    有个叫光目的

    nǚháimǔqīnsǐ

    女孩,母亲死

    hòutāshífēnbēi

    后她十分悲

    tònɡdàishànɡɡònɡpǐn

    痛,带上供品

    dàosìyuànqùɡònɡ

    到寺院去供

    fènɡtāwènsìlǐ

    奉。她问寺里

    deshīfuwǒmǔ

    的师父:“我母

    sǐhòuxiànzàinǎ

    死后现在哪

    lǐshīfushuō

    里?”师父说:

    nǐmǔxiànyǐduòrùdìyùshòujídàtònɡ

    “你母现已堕入地狱,受极大痛

    kǔɡuānɡmùnǚlèiliúmǎnmiàndeshuōshīfu

    苦。”光目女泪流满面地说:“师父

    anínkěliánkěliánwǒmǔqīnbayǒushénme

    啊,您可怜可怜我母亲吧!有什么

    bànfǎnénɡshǐwǒmǔqīntuōlítònɡkǔneshī

    办法能使我母亲脱离痛苦呢?”师

    fuwèntānǐmǔqīnzàishìshíyǒushénme

    父问她:“你母亲在世时,有什么

    àihàoɡuānɡmùnǚshuōwǒmǔzàishìshí

    爱好?”光目女说:“我母在世时,

    zuìàichīyúxiāwūɡuīděnɡyóuqíàichī

    最爱吃鱼、虾、乌龟等,尤其爱吃

    tāmendezǐxiǎnɡzěnmechījiùzěnmechīwǒ

    它们的子,想怎么吃就怎么吃,我

    quàntāfǎnérháimàwǒshīfutànxīshuō

    劝她反而还骂我。”师父叹息说:

    zhēnshìzuìɡuòɑyòuɡàosùɡuānɡmùnǐ

    “真是罪过啊!”又告诉光目:“你

    kěyǐchénɡxīnqídǎoliánhuāmùfóbìnɡhuàchū

    可以诚心祈祷莲花目佛,并画出

    fóxiànɡɡònɡfènɡ

    佛像供奉。”

    ɡuānɡmùtīnɡhòulìjíbiànmàilejiāzhōnɡde

    光目听后,立即变卖了家中的

    yíqiècáibǎoyònɡláiɡònɡyǎnɡliánhuāmùfótā

    一切财宝用来供养莲花目佛。她

    biānkūbiānqídǎojīnɡɡuòleyìtiānyíyè

    边哭边祈祷,经过了一天一夜,

    tāzàiyùkūwúlèihūnhūnyùshuìshíhū

    她在欲哭无泪、昏昏欲睡时,忽

    ránkōnɡzhōnɡchūxiànjīnɡuānɡshǎnshǎndeliǎnhuāmù

    然空中出现金光闪闪的莲花目

    fóduìtāshuōnǐmǔyǐtuōlídìyù

    佛,对她说:“你母已脱离地狱,

    yīntāzuìdàzhuǎnshēnɡrénhòushòumìnɡhěnduǎn

    因她罪大,转生人后,寿命很短,

    sǐhòuháihuìrùdìyùɡuānɡmùtīnɡhòufāɡuǎnɡ

    死后还会入地狱!”光目听后发广

    dàshìyuànshuōdìyùbùkōnɡshìbùchénɡfó

    大誓愿说:“地狱不空,誓不成佛。”

    liánhuāmùfótīnɡhòuliánshēnɡzàntànshuōhǎojí

    莲花目佛听后连声赞叹说:“好极

    lehǎojílenǐzhēnshìɡèxiàoshùndenǚér

    了,好极了!你真是个孝顺的女儿。

    wèimǔfārúcǐdàyuànnǐmǔjiānɡláiyídìnɡ

    为母发如此大愿,你母将来一定

    chénɡfócónɡcǐjiānɡyǒnɡlíèdào

    成佛,从此将永离恶道。”

    zhèwèixiàoshùndeɡuānɡmùnǚjiùshìdàyuàn

    这位孝顺的光目女就是大愿

    dìzànɡwánɡpúsà

    地藏王菩萨。

    dúyìdú

    读一读

    供奉地狱脱离祈祷诚心

    慈悲可怜痛苦罪业发愿

    拯救孝顺愿意泪如雨下

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、光目女的母亲死后,她做的第一件事是什么?

    2、当光目女得知母亲死后在地狱受苦时,她是如何做的?

    3、光目女为救母亲,在佛前发了怎样的大愿?

    zuòyízuò

    做一做

    按课文内容填空:

    1、光目女准备了()到寺院里供奉。

    2、你真是一位()的女儿,为()发如此大愿。

    3、这位孝顺的女儿就是()的前世。

    请你做一件孝顺妈妈的事。

    奉 怜 诚 祈 祷 慈 孝 顺 罪

    佛子乐园1

    长青树

    请分别指出图中的六种长寿:

    古代西藏民间流传的六长寿,即岩长寿、水长寿、树长寿、人长寿、鸟长寿和兽长寿。

    拾贝

    选择合适的字填空:

    1、佛陀出生时大地涌出了七朵金色的()

    花。(莲连)

    2、雪域西藏是人们()往的佛教圣地。

    (响向)

    3、我们都要做一个热爱三宝的好()子。

    (孩该)

    甘露泉

    zhūèmòzuò

    诸恶莫作

    zhònɡshànfènɡxínɡ

    众善奉行

    zìjìnɡqíyì

    自净其意

    shìzhūfójiào

    是诸佛教

    回归自然

    仔细看图,回答问题:

    1、小男孩看见父亲捕上一条大鱼时,心里是怎样想的?

    2、当小男孩看见父亲杀鱼时,心里又是怎样想的?怎样做的?

    3、按顺序说说每幅图的意思。

    慈悲心

    你今天回家能放一条小生命吗?

    看见小动物时,请你为它们念观音心咒。

    5

    dúyìdú

    读一读

    雪花光明航船毛巾

    哈达游船花布明亮

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    请你说一说为什么佛法是度人的航船?

    zuòyízuò

    做一做

    用下面的字组两个词:

    把生字先组词再造句。

    雨 船 布

    6

    shùliànɡcízhēnbùshǎo

    数量词真不少,

    jùzidānɡzhōnɡchánɡjiàndào

    句子当中常见到,

    shùcíliànɡcíyìqǐyònɡ

    数词、量词一起用,

    háiyàohéhòumiàndecíyǔdāpèihǎo

    还要和后面的词语搭配好。

    dúyìdú

    读一读

    看拼音读词语和短文。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    说说使用数量词要注意什么?

    zuòyízuò

    做一做

    在数量词后边填上两个恰当的词:

    请你在经书中找出与佛教相关的数量词。

    部 经 轮 幅 束 炉 瓶

    7

    ɡěiwǒ

    给我

    《百业经》

    fózài

    佛在

    shěwèichénɡ

    舍卫城

    shíyǒuyì

    时,有一

    tiāndàochénɡ

    天到城

    zhōnɡhuàyuán

    中化缘,

    yǒuwèishī

    有位施

    zhǔɡònɡyǎnɡ

    主供养

    lexǔduō

    了许多

    shípǐnqízhōnɡyǒuměiwèidelādábǐnɡbùyuǎn

    食品,其中有美味的拉达饼。不远

    chùyǒuɡèpóluóméndeérzijiànhòufēipǎo

    处有个婆罗门的儿子,见后飞跑

    dàofómiànqiánshuōbǎlādábǐnɡɡěiwǒbɑ

    到佛面前说:“把拉达饼给我吧!”

    fóméiyǒulìjíɡěitāérduìtāshuōnǐ

    佛没有立即给他,而对他说:“你

    shuōyìshēnɡwǒbúyàozàiɡěinǐwèiledé

    说一声‘我不要’再给你。”为了得

    dàobǐnɡxiǎoháipòbújídàideshuōle

    到饼,小孩迫不及待地说了。

    zhèyīqíngjǐnɡbèijǐɡūdúzhǎnɡzhěkànjiàn

    这一情景被给孤独长者看见

    lebiànquànshuōzhèɡèháizifóyuánmǎnle

    了,便劝说这个孩子:“佛圆满了

    yíqièɡōnɡdéshīzhǔɡònɡyǎnɡfódeshíwùfán

    一切功德,施主供养佛的食物,凡

    fūbùnénɡchīnǐjiānɡlādábǐnɡhuánɡěifó

    夫不能吃。你将拉达饼还给佛,

    wǒkěyǐɡěinǐwǔbǎiyuánqiántānxīndehái

    我可以给你五百元钱。”贪心的孩

    zitīnɡhòulìkèbǎbǐnɡhuánɡěilefó

    子听后,立刻把饼还给了佛,

    dédàolewǔbǎiyuánqián

    得到了五百元钱。

    fóhuídàojīnɡtánɡzhònɡdìzimenwènfó

    佛回到经堂,众弟子们问佛:

    wèishénmezhèɡèháizizhèmetānxīnjiàn

    “为什么这个孩子这么贪心,见

    hǎochīdejiùshuōɡěiwǒɡěiwǒyòuwèi

    好吃的就说:‘给我,给我!’又为

    shénmefórànɡtāshuōyíjùwǒbúyào

    什么佛让他说一句‘我不要’

    hòuzàiɡěitā

    后再给他?”

    fóɡàozhònɡdìzizhèɡèháizitānxīn

    佛告众弟子:“这个孩子贪心

    hěnzhònɡshēnɡshēnɡshìshìcónɡwèishuōɡuòwǒbú

    很重,生生世世从未说过‘我不

    yàojīntiānrànɡtāshuōyíjùwǒbúyào

    要’,今天让他说一句‘我不要’,

    yǐcǐzhònɡxiàshànɡēnjiānɡláishānwánɡrúláichū

    以此种下善根,将来山王如来出

    shìshítājiānɡyǐcǐshànɡēnchūjiābìnɡzhènɡde

    世时,他将以此善根出家并证得

    āluóhànɡuǒ

    阿罗汉果。”

    dúyìdú

    读一读

    请分角色朗读课文。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、佛为什么要求婆罗门小孩说一句“我不要”才把拉达饼给他?

    2、为什么长者要把钱给小孩,让他把饼还给佛?

    3、读了课文,你懂得了什么道理?

    zuòyízuò

    做一做

    填空:

    ()的美食()的小孩

    ()的佛陀()地跑

    请为乞丐布施一点食物。

    舍 饼 迫 待 及 贪 善

    8

    xiǎoniǎoqínɡhuái

    小鸟情怀

    《雪域之歌》

    wǒshìyìzhīxiǎo

    我是一只小

    niǎohuíxiǎnɡtónɡmǔqīnɡònɡdùdexìnɡfúshíɡuānɡ

    鸟,回想同母亲共度的幸福时光,

    zàitiānkōnɡzìyóudeáoxiánɡxiànjīnquèshìwú

    在天空自由地翱翔,现今却是无

    yīwúkàoliúlànɡsìfānɡ

    依无靠流浪四方。

    shīqùmǔqīndetònɡkǔshíchánɡyǒnɡshànɡxīn

    失去母亲的痛苦,时常涌上心

    tóuzhěnɡɡènèixīnchōnɡmǎnbēishānɡbùzhīfēi

    头,整个内心充满悲伤,不知飞

    wǎnɡhéfānɡ

    往何方。

    yǔmáoshànɡwèifēnɡmǎnjījījiàozhezàiniǎo

    羽毛尚未丰满,叽叽叫着在鸟

    cháohūhuànwēnróudezuǐhuìwèiyǎnɡwǒqīn

    巢呼唤,温柔的嘴喙喂养我,亲

    àidemāmɑnínqùlehéfānɡwǒshìduō

    爱的妈妈,您去了何方?我是多

    mexiǎnɡniànnín

    么想念您。

    kuánɡfēnɡbàoxuěchuīdǎyòunènruòxiǎowǒde

    狂风暴雪吹打幼嫩弱小我的

    shēnmǔqīnróuruǎnyǔyìhuòdéwúxiànwēnnuǎn

    身,母亲柔软羽翼获得无限温暖。

    qīnàidemāmɑqùlehéfānɡwǒshìduōme

    亲爱的妈妈去了何方?我是多么

    xiǎnɡniànnín

    想念您。

    màomìsēnlíncónɡlínzhōnɡbiānzǒubiānxuéfēi

    茂密森林丛林中,边走边学飞

    xiánɡmùyùzàiníncíàidemùɡuānɡxiàwǒ

    翔,沐浴在您慈爱的目光下,我

    duōxiǎnɡzhǎnɡdàqīnài

    多想长大,亲爱

    demāmɑnínqùle

    的妈妈,您去了

    héfānɡwǒshìduō

    何方?我是多

    mexiǎnɡniànnín

    么想念您。

    wǒmenwèicénɡshānɡhàirénlèiwèihéshāhài

    我们未曾伤害人类,为何杀害

    wǒcíxiánɡdemǔqīnnǎlǐyǒutiānlǐyǔɡōnɡ

    我慈祥的母亲,哪里有天理与公

    dàoqīnàidemāmɑnínqùlehéfānɡwǒ

    道,亲爱的妈妈,您去了何方?我

    shìduōmexiǎnɡniànnín

    是多么想念您。

    bōduóshēnɡmìnɡcánrěnderénnándàoméiyǒu

    剥夺生命残忍的人,难道没有

    bēimǐnxīnchánɡkànkànkěliándewǒbēicǎnzāo

    悲愍心肠。看看可怜的我悲惨遭

    yùqīnàidemāmɑnínqùlehéfānɡwǒ

    遇,亲爱的妈妈,您去了何方?我

    shìduōmexiǎnɡniànnín

    是多么想念您。

    wúfǎshēnɡcúnzàizhèlǐqùyɑqùyɑ

    无法生存在这里,去呀去呀,

    wǒdàoyáoyuǎndedìfānɡdàonàlìnɡwàideshì

    我到遥远的地方,到那另外的世

    jièxúnzhǎowǒqīnàidemāmɑ

    界,寻找我亲爱的妈妈!

    dúyìdú

    读一读

    1、有感情地朗读并背诵课文。

    2、读一读下面的词语:

    幸福自由悲伤呼唤

    温柔喂养想念慈爱寻找残忍

    充满狂风暴雪无依无靠

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、为什么小鸟无依无靠流浪四方?

    2、小鸟的妈妈是如何疼爱它的?

    3、这首诗表达了小鸟怎样的情怀?

    4、如果你是诗中的小鸟,你会怎样呢?

    zuòyízuò

    做一做

    按课文内容填空:

    1、羽毛尚未丰满,叽叽叫着在鸟巢()。

    2、亲爱的妈妈您去了何方,我是多么()您。

    3、去呀去呀,我到()的地方,()我亲爱的妈妈。

    请你为小鸟做一件有益的事情。

    幸 福 靠 唤 柔 喂

    暴 幼 嫩 残 遥 忍 寻

    佛子乐园2

    小键盘

    读《汉语拼音字母表》,再按顺序背下来:

    舞长龙

    把句子补充完整,再抄下来:

    1、小鸟。

    2、西藏。

    3、我和妈妈。

    4、小红拿着花。

    无忧果

    写出带有下面偏旁的字:

    明镜台

    阅读课文,回答问题:

    与

    hěnjiǔyǐqiányìtóuxiǎoniúyǔyìtóu

    很久以前,一头小牛与一头

    xiǎoshīzishìhǎopénɡyǒutāmenxínɡyǐnɡbùlí

    小狮子是好朋友。它们形影不离,

    zàinàtóushīzihòumiànjīnɡchánɡyǒuyìzhīchīshènɡ

    在那头狮子后面经常有一只吃剩

    ròudelǎohúliɡēnzheměidānɡshīzishāle

    肉的老狐狸跟着,每当狮子杀了

    yìtóuyěshòushíyònɡshíbiànxiǎnɡdàotādehuǒ

    一头野兽食用时,便想到它的伙

    bànyúshìjímánɡɡǎnhuíjiālǐyīncǐ

    伴,于是急忙赶回家里。因此,

    lǎohúlichánɡchībúdàoshènɡxiàderòufēichánɡ

    老狐狸常吃不到剩下的肉,非常

    shēnɡqìtāxiǎnɡwǒchībúdàoròuwánquánshì

    生气。它想:我吃不到肉完全是

    yīnwèinàtóuniúyīnɡjiānɡtāmenfēnkāitā

    因为那头牛,应将它们分开。它

    pǎodàonàtóuniúmiànqiánshuōshīziyàoshā

    跑到那头牛面前说:“狮子要杀

    nǐyòupǎodàoshīzimiànqiánshuōniúyàoshā

    你。”又跑到狮子面前说:“牛要杀

    nǐshīziyǔniúhuídàojiālishíhùxiānɡ

    你。”狮子与牛回到家里时,互相

    dǎliànɡdōurènwéihúlishuōdeshìshìshí

    打量,都认为狐狸说的是事实。

    yúshìniúyònɡjiǎopōukāileshīzidedùpí

    于是,牛用角剖开了狮子的肚皮,

    shīziyěshāleniútāmenliǎnɡjiùzhèyànɡdōu

    狮子也杀了牛,它们俩就这样都

    sǐle

    死了。

    1、老狐狸是怎样挑拨狮子和牛的关系的?

    2、这个故事说明了什么道理?

    珍宝塔

    读一读,背一背:

    hérénruòyùchénɡzhìzhěměirìdānɡjìyíjìsònɡ

    何人若欲成智者,每日当记一偈颂,

    rúshìbúduànjiànjīlěizézhìzēnɡrúshànɡxiányuè

    如是不断渐积累,则智增如上弦月。

    wújīnɡdǎcǎibùxuézhězònɡɡuòbǎiniánwújìnbù

    无精打采不学者,纵过百年无进步,

    ruòyùhuòdézhìzhěwèizédānɡkèkǔqínfènxué

    若欲获得智者位,则当刻苦勤奋学。

    ——《君规教言》

    zhìzhěxuéshíjíkùnkǔtānlèānzhùbùchénɡmínɡ

    智者学时即困苦,贪乐安住不成名,

    tāntúwēixiǎoyìlèzhěbǐjiānɡbúhuìdédàlè

    贪图微小逸乐者,彼将不会得大乐。

    ——《格言宝藏论》

    9

    sānkǒushìpǐnpǐnzhì

    三口是品(品质)

    zhèɡèxiǎopénɡyǒudepǐnzhìhǎo

    这个小朋友的品质好。

    sānmùwéisēnsēnlín

    三木为森(森林)

    wǒmenbǎxiǎoniǎofànɡhuídàsēnlín

    我们把小鸟放回大森林。

    sānrìshìjīnɡshuǐjīnɡ

    三日是晶(水晶)

    ɡuānyīnpúsàshǒunáshuǐjīnɡniànzhū

    观音菩萨手拿水晶念珠。

    sānrénwéizhònɡsēnɡzhònɡ

    三人为众(僧众)

    jīnɡtánɡlǐyǒuhěnduōsēnɡzhònɡzàiwénfǎ

    经堂里有很多僧众在闻法。

    zuòyízuò

    做一做

    看拼音填空:

    sēn

    1、()林里的小鸟在快乐地歌唱。

    pǐn

    2、小明是一个()德好的孩子。

    zhònɡ

    3、小东供养很多食品给僧()。

    请你回去找一找品字形结构的字,并写下来。

    森 质

    10

    bājíxiánɡwù

    八吉祥物

    bāruìwù

    八瑞物

    dúyìdú

    读一读

    熟读八吉祥物与八瑞

    物的名称。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    你能分别讲出八吉祥物与八瑞物吗?

    zuòyízuò

    做一做

    写出八吉祥物与八瑞物的词语。

    请你找一个八吉祥物或八瑞物送到寺院供奉。

    吉 祥 镜 酪 茅 螺

    芥 瑞 胜 幢 瓶 伞

    11

    fènɡyǎnpútízi

    凤眼菩提子

    《凤眼菩提》

    wǒyǒuyíchuànfènɡyǎnpú

    我有一串凤眼菩

    tízichuànchénɡdeniànzhū

    提子串成的念珠。

    fènɡyǎnpútíziyǒuzhe

    凤眼菩提子有着

    ɡǔpǔjīnɡzhìdehèsèměi

    古朴精致的褐色,每

    yīlìshànɡmiàndōuyǒuyìkēměilìdeyǎnjīnɡ

    一粒上面都有一颗美丽的眼睛。

    wǒhěnxǐhuānzhèyíchuànfènɡyǎnpútíniànzhū

    我很喜欢这一串凤眼菩提念珠,

    měiyìhuíshǔtādeshíhòuxīnniànjiùfēishēnɡ

    每一回数它的时候,心念就飞升

    dàokōnɡmínɡchúncuìdeshìjièfǎnɡfúzǒuzàijīnɡ

    到空明纯粹的世界,仿佛走在精

    zhìyōuyǎdelùshànɡyílùshànɡyǒuhuājiēxiānɡ

    致幽雅的路上,一路上有花皆香,

    yǒushùjiēlǜfēnɡlǐliúzheyīnyuèyúndōu

    有树皆绿,风里流着音乐,云都

    sàndeɡānjìnɡ

    散得干净。

    zhèměilìdefènɡyǎnpútízichúleniàn

    这美丽的凤眼菩提子,除了念

    zheqīnɡjìnɡháixiànɡzhēnɡzheshénmene

    着清净还象征着什么呢?

    wǒxiǎnɡtāshìzàiqǐshìwǒmenyīnɡɡāijù

    我想,它是在启示我们应该具

    yǒudútèdefēifánzhīyǎnměilìzhīyǎnzhì

    有独特的非凡之眼、美丽之眼、智

    huìzhīyǎnbēimǐnzhīyǎnbùhuáisīháohànhèn

    慧之眼、悲愍之眼,不怀丝毫憾恨。

    zàizhèjǐniánwǒdexīnyìzhíyǒuzheyí

    在这几年,我的心一直有着一

    chuànfènɡyǎnjièzhezhèfènɡyǎnwǒcáinénɡyǒuyì

    串凤眼,借着这凤眼我才能有一

    zhǒnɡpínɡdànānxiándexīnqínɡláiɡuānrénjiāndefán

    种平淡安闲的心情来观人间的烦

    nǎorànɡměiyíɡèfánnǎodōuhuàchénɡzhìhuìde

    恼,让每一个烦恼都化成智慧的

    qīnɡqìbìnɡqiědàiláiɡènɡshēndechénsīyǔjué

    清气,并且带来更深的沉思与觉

    wù

    悟。

    dúyìdú

    读一读

    背诵课文二、三、四自然段。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、凤眼菩提子有什么特点?

    2、凤眼菩提子象征着什么?

    zuòyízuò

    做一做

    按课文内容填空:

    1、凤眼菩提子有着()的褐色。

    2、一路上有(),(),风里流着(),云都散得()。

    请用你的零花钱买一串念珠数一数。

    凤 雅 致 纯 粹 征

    12

    cōnɡmínɡdedàchén

    聪明的大臣

    《藏族文学史》

    chuánshuōzhōnɡzànɡwánɡsōnɡzànɡānbùxiǎnɡqǔměi

    传说中藏王松赞干布想娶美

    lìxiánshúdewénchénɡɡōnɡzhǔwéiqīyúshìpài

    丽贤淑的文成公主为妻,于是派

    cōnɡmínɡnénɡɡàndedàchénɡáěrdānbāqùqiúhūn

    聪明能干的大臣嘎尔丹巴去求婚。

    búliàotónɡshíyǒudàshíhuòěrjíyìndùděnɡ

    不料,同时有大食、霍尔及印度等

    shǐtuányěláiqiúhūnzhèshǐtánɡtàizōnɡshífēn

    使团也来求婚。这使唐太宗十分

    wéinányúshìjuédìnɡɡèɡuóshǐchénbǐsàizhì

    为难,于是决定各国使臣比赛智

    huìshènɡzhějìkěyínɡqǔɡōnɡzhǔtánɡtàizōnɡ

    慧,胜者即可迎娶公主。唐太宗

    xiānɡěiyìkējiǔqǔmínɡzhūhéyìtiáosīdài

    先给一颗九曲明珠和一条丝带,

    rànɡbǎsīdàichuānɡuòmínɡzhūdejiǔqǔkǒnɡyǎn

    让把丝带穿过明珠的九曲孔眼,

    ɡèshǐchénqiǎnɡxiānjiēqùjiǎojìnnǎozhīzěn

    各使臣抢先接去,绞尽脑汁,怎

    meyěchuānbúɡuòqùzhèshíɡáěrzuòzài

    么也穿不过去,这时,嘎尔坐在

    yìkēdàshùxiàxiǎnɡzhǔyìǒuránfāxiànyì

    一棵大树下想主意,偶然发现一

    zhīdàmǎyǐtālínɡjīyídònɡjiānɡmǎyǐ

    只大蚂蚁,他灵机一动,将蚂蚁

    zhuōláizàitāyāojiānxìshànɡsīxiànlìnɡyì

    捉来,在它腰间系上丝线,另一

    duānxìzàisīdàideyìduānránhòuzàimínɡzhū

    端系在丝带的一端,然后在明珠

    dejiǔqǔkǒnɡyǎn

    的九曲孔眼

    deyìbiānmǒshànɡ

    的一边抹上

    fēnɡmìbǎmǎyǐ

    蜂蜜,把蚂蚁

    fànɡzàilìnɡyìbiān

    放在另一边,

    mǎyǐwéndàomì

    蚂蚁闻到蜜

    xiānɡbiàndàizhesī

    香,便带着丝

    xiàncónɡjiǔqǔkǒnɡ

    线从九曲孔

    yǎnzhōnɡpáqùtūránbúdònɡleyuánláimǎ

    眼中爬去。突然不动了,原来蚂

    yǐpádetàilèilezàibàndàoxiūxiɡá

    蚁爬得太累了,在半道休息。嘎

    ěrmánɡshùnzhekǒnɡyǎnwǎnɡlǐqīnɡqīnɡchuīqìzhè

    尔忙顺着孔眼往里轻轻吹气,这

    shímǎyǐyěxiēɡuòláilebiànjièzhùchuīqì

    时蚂蚁也歇过来了,便借助吹气

    delìliànɡshùnlìdecónɡlìnɡyìbiānpáchūlái

    的力量,顺利地从另一边爬出来,

    ɡáěrjiànmǎyǐpáchūláiɡāoxìnɡjíleɡǎn

    嘎尔见蚂蚁爬出来,高兴极了,赶

    jǐnzhuāzhùsīxiànmànmànlāchěbiànbǎsīdài

    紧抓住丝线慢慢拉扯,便把丝带

    chuānɡuòjiǔqǔmínɡzhūdìyícìbǐsàiɡáěr

    穿过九曲明珠,第一次比赛嘎尔

    shènɡlìlehòuyòujīnɡɡuòbiànrènmǔmǎhémǎ

    胜利了。后又经过辨认母马和马

    jūmǔjīhéxiǎojīqūfēnyuánmùshǒuwěi

    驹;母鸡和小鸡,区分圆木首尾,

    fùyànzhǎolùhuílǚdiànděnɡbǐsàizuìhòucónɡ

    赴宴找路回旅店等比赛,最后从

    wǔbǎiɡèchuānzhuóyíyànɡdeměinǚzhōnɡrènchūwén

    五百个穿着一样的美女中认出文

    chénɡɡōnɡzhǔzhōnɡyúɡáěryǐchāoréndezhì

    成公主。终于,嘎尔以超人的智

    huìyínɡdezhèchuǎnɡbǐsàideshènɡlìwánchénɡle

    慧赢得这场比赛的胜利,完成了

    yínɡjiēdeshǐmìnɡ

    迎接的使命。

    dúyìdú

    读一读

    找出你最喜欢的自然段,并熟读。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、唐太宗用了什么方法为难所有来求婚的使者?

    2、嘎尔用了什么办法把丝带穿过九曲明珠?

    3、嘎尔是个怎样的人?

    zuòyízuò

    做一做

    说说带点词意思并造句:

    聪明能干美丽贤淑智慧偶然

    顺利明珠灵机一动绞尽脑汁

    超人胜利比赛辨认

    按课文内容填空。

    1、藏王()想娶()的()为妻。

    2、藏王派()的大臣嘎尔前去求婚。

    3、嘎尔以()的智慧赢得了比赛的胜利。

    如果你是嘎尔丹巴,你用什么办法来分辨母马和马驹呢?

    智 派 偶 系 端 抹 累 辨 超 扯

    佛子乐园3

    找朋友

    给下面的小动物找到相应的好朋友:

    查字典

    从字典的“汉语拼音音节表”中查出下面的音节在第几页:

    小比赛

    看看谁查得快:

    是非小列车

    下面的行为做得对吗?(对错请用“√”、“×”在括号表示)

    ()()()

    ()()()

    小舞台

    弟子:师父,我想向您请教几个问题好吗?

    师父:可以,尽管问吧!

    弟子:为什么有的人长得那么庄严呢?

    师父:那是因为他前生经常用鲜花供佛。

    弟子:为什么有的人那么聪明呢?

    师父:因为他前生吃斋念佛。

    弟子:为什么有的人眼睛那么明亮?

    师父:那是因为他前生在佛前供灯。

    弟子:噢,我明白了。真是因果不虚啊!谢谢师父。

    13

    shānsè

    山色

    《竹窗随笔》

    zàinàyánɡɡuānɡmínɡmèideshíjiéwǒmenzǒu

    在那阳光明媚的时节,我们走

    jìnshānlùɡuānkànshānsèzhǐjiànmǎnshānmàoshènɡ

    近山麓观看山色,只见满山茂盛

    decǎomùyípiàncānɡqīnɡqísèrúlándānɡ

    的草木一片苍青,其色如蓝;当

    wǒmenlíkāishānlùzàiyuǎnchùɡuānkànshānsè

    我们离开山麓,在远处观看山色

    shídànjiànmǎnshānfánmìdeshùlínchénɡleyí

    时,但见满山繁密的树林成了一

    piàncuìlǜqísèhǎobǐlánzhuǎnchénɡdiànshān

    片翠绿,其色好比蓝转成靛。山

    deyánsèzàiqǐbiànhuàmebúshìshānsè

    的颜色在起变化么?不是!山色

    yīránrúɡùérshìwǒmenyǎnjīnɡdeshìlì

    依然如故,而是我们眼睛的视力

    yǒuchánɡduǎnwǒmendeshìyěyóujìnérjiànyuǎn

    有长短。我们的视野由近而渐远,

    qīnɡbiànzhuǎnwéicuìwǒmendeshìyěyóuyuǎnér

    青便转为翠;我们的视野由远而

    jiànjìncuìyòuzhuǎnwéiqīnɡzhèdōushìyīnwèi

    渐近,翠又转为青。这都是因为

    ɡuānkànderénzàikōnɡjiānwèizhìshànɡdeɡǎibiàn

    观看的人在空间位置上的改变,

    suǒyǐkàndàodeyánsèyěsuízhebiànhuàwǒ

    所以看到的颜色也随着变化。我

    mennénɡɡòukàndàoshānsèdeqīnɡɡùrányàojù

    们能够看到山色的青,固然要具

    bèizhǒnɡzhǒnɡyīnyuánwǒmennénɡkàndàoshānsède

    备种种因缘;我们能看到山色的

    cuìyěshìyóuyúzhǒnɡzhǒnɡyīnyuánkějiànwú

    翠,也是由于种种因缘。可见无

    lùnshìqīnɡshìcuìdōubúɡuòshìwǒmenshìjué

    论是青是翠,都不过是我们视觉

    shànɡsuǒqǐdeyìzhǒnɡhuànxiànɡéryǐbúdànshān

    上所起的一种幻象而已。不但山

    sèdeqīnɡcuì

    色的青翠

    shìyìzhǒnɡhuàn

    是一种幻

    xiànɡjíyǔzhòu

    相,即宇宙

    jiānyíqièshì

    间一切事

    wùyědōushì

    物也都是

    suíyīnyuánér

    随因缘而

    qǐshēnɡmiède

    起生灭的

    biànhuàbìnɡméiyǒuzhēnshídezìtǐ

    变化,并没有真实的自体。

    dúyìdú

    读一读

    有感情地朗读课文中描写山色变化的句子。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    我们在远处、近处看山时,山的颜色有什么不同?为什么?

    zuòyízuò

    做一做

    仿照这篇课文写一段话。

    请画一幅美丽的风景画,来送给你最尊敬的人。

    媚 苍 繁 密 翠 渐

    置 颜 缘 视 幻 宇 宙

    14

    jiázijiùlù

    夹子救鹿

    《古今护生画集》

    zàiyízuòdàshānlǐzhùzheyíhùrén

    在一座大山里,住着一户人

    jiābābɑmāmahéyíɡèmínɡjiàojiázi

    家,爸爸、妈妈和一个名叫夹子

    deérzijiázishìɡèhǎoháizifùmǔ

    的儿子。夹子是个好孩子,父母

    kělejiázijiùdǐnɡzhewǎɡuànqùdǎquánshuǐ

    渴了,夹子就顶着瓦罐去打泉水;

    fùmǔèlejiázijiùshànɡshùcǎiɡuǒzi

    父母饿了,夹子就上树采果子,

    quánbiāndelùerhéshùshànɡdeniǎoerdōuchénɡle

    泉边的鹿儿和树上的鸟儿都成了

    tādehǎopénɡyǒu

    他的好朋友!

    yìtiānɡuówánɡdàilerénmǎdàozhèzuò

    一天,国王带了人马,到这座

    dàshānlǐláidǎlièjiázizhènɡzàishùshànɡcǎi

    大山里来打猎。夹子正在树上采

    ɡuǒzifāxiànyíduìrénmǎfēikuàipǎolái

    果子,发现一队人马飞快跑来,

    liánmánɡjiàoqǐláiniǎoerniǎoerkuàikuài

    连忙叫起来:“鸟儿,鸟儿,快快

    fēilùerlùerkuàikuàipǎoniǎoer

    飞,鹿儿,鹿儿,快快跑!”鸟儿

    fēizǒulekěshìlùerxiàdeyídònɡbúdònɡ

    飞走了,可是鹿儿吓得一动不动,

    jiázijíletiàoxiàshùláizhuāzheshùzhī

    夹子急了,跳下树来,抓着树枝

    bǎxiǎolùerɡǎnpǎoyòujiǎnqǐyìzhānɡlùpí

    把小鹿儿赶跑,又捡起一张鹿皮

    pīzàizìjǐshēnshànɡ

    披在自己身上。

    ɡuówánɡdàilerénmǎzǒujìnláizhǐkànjiàn

    国王带了人马走近来,只看见

    yìtóulùerzàishùcónɡlǐhuànɡláihuànɡqùjiù

    一头鹿儿在树丛里晃来晃去,就

    cháozhetāshèleyíjiànjiáziwèileyǎnhù

    朝着它射了一箭。夹子为了掩护

    lùerzìjǐzhònɡjiànsǐle

    鹿儿,自己中箭死了。

    niǎoerfēihuíláilelùerpǎohuílái

    鸟儿飞回来了,鹿儿跑回来

    lekànjiànjiázijǐnbìzheyǎnjīnɡshānɡxīn

    了,看见夹子紧闭着眼睛,伤心

    jíle

    极了。

    lùertiǎnjìnɡjiázidexuějìyòuyònɡshù

    鹿儿舔净夹子的血迹,又用树

    yètiēzàishānɡkǒushànɡniǎoercónɡxuányáshànɡcǎi

    叶贴在伤口上;鸟儿从悬崖上采

    láixiāncǎoqīnɡqīnɡdesāijìnjiázidezuǐlǐ

    来仙草,轻轻地塞进夹子的嘴里。

    jiázihuóɡuòláile

    夹子活过来了。

    niǎoerlùeryìqǐhuānjiàoqǐláitā

    鸟儿、鹿儿一起欢叫起来,它

    mencǎilexǔduōɡuǒzisònɡjiázihuíjiāqù

    们采了许多果子,送夹子回家去。

    dúyìdú

    读一读

    请你有感情地朗读课文。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、夹子是怎样孝顺父母的?

    2、夹子如何救小鹿的?

    3、小鹿是怎样报答夹子的?

    4、读了课文后,你懂得了什么?

    zuòyízuò

    做一做

    用下面的字组成词语:

    猎()挥()枝()射()

    闭()披()晃()仙()

    听写下面的句子:

    泉边的小鹿和树上的小鸟都成了他的好朋友。

    请你到大自然中去观察动物是怎样生活的。

    猎 挥 枝 捡 披

    晃 射 闭 仙 掩

    15

    ɡuīyīsānbǎoderén

    皈依三宝的人

    《大圆满前行引导文》

    ɡuīyīsānbǎoderénbúyònɡpàyíqièè

    皈依三宝的人不用怕一切恶

    mó

    魔。

    cónɡqiányíɡèdàozéibèizhǔréndǎizhù

    从前,一个盗贼被主人逮住,

    zhǔrényìbiānniànɡuīyījìyìbiānyònɡɡùnbànɡdǎ

    主人一边念皈依偈一边用棍棒打

    tāměiniànyíjùdǎyíxiàrúniànyíjù

    他(每念一句打一下),如念一句

    ɡuīyīfódǎtāyíxiàzhèyànɡsìjù

    “皈依佛”,打他一下,这样四句

    ɡuīyījìquánbùniànwánhòujiānɡtāshìfànɡle

    皈依偈全部念完后,将他释放了。

    dàozéixiǎnɡshìjiāmóunífóēndéhěndà

    盗贼想:“释迦牟尼佛恩德很大,

    xìnɡhǎoɡuīyijìzhǐyǒusìjùrúɡuǒɡuīyī

    幸好皈依偈只有四句,如果皈依

    jìyǒuwǔjùdehuàwǒkěnénɡyǐbèidǎsǐ

    偈有五句的话,我可能已被打死

    lezàitāxīnzhōnɡhǎoxiànɡɡuīyījìdeshēnɡyīn

    了。”在他心中好像皈依偈的声音

    yǔténɡtònɡchénɡlewúèrwúbiébìnɡqiěnǎohǎi

    与疼痛成了无二无别,并且脑海

    zhōnɡyìzhíhuíxiǎnɡzhelǎnɡlǎnɡdeɡuīyījìshēnɡ

    中一直回响着朗朗的皈依偈声。

    tādàoyíɡèqiáoxiàtǎnɡlexiàláizhèshí

    他到一个桥下躺了下来。这时

    qiáoshànɡláilexǔduōɡuǐmótāmenshuōzhè

    桥上来了许多鬼魔,他们说:“这

    lǐyǒuyíɡèɡuīyīsānbǎoderénérbùɡǎn

    里有一个皈依三宝的人。”而不敢

    ɡuòqiáohàitābiàncáocáorǎnɡrǎnɡdetáozǒule

    过桥害他,便嘈嘈嚷嚷地逃走了。

    dúyìdú

    读一读

    请默读课文。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、当主人抓住小偷时,是怎样处罚他的?

    2、小偷被打后是怎样想的?

    3、魔鬼为什么没有害小偷?

    4、请你把这个故事讲给身边的人听。

    zuòyízuò

    做一做

    请和你的朋友带上供品去寺院礼敬三宝或皈依三宝。

    棍 棒 盗 贼 逮 偈

    恩 德 疼 脑 朗 躺 桥

    16

    yìzhīxuěwā

    一只雪蛙

    《百业经》

    zàiyípiànjìjìnɡdedìfānɡyǒuyìzhīkě

    在一片寂静的地方,有一只可

    àidexuěwāzhùzàixiǎoshāndònɡlǐtācíbēi

    爱的雪蛙住在小山洞里,它慈悲

    xīnjùzúcónɡwèishānɡhàirènhéshēnɡmìnɡjǐn

    心具足,从未伤害任何生命。仅

    yǐzhíwùdeɡēnjīnɡɡuǒláiwéichíshēnɡmìnɡ

    以植物的根、茎、果来维持生命。

    yǒuyícìtāzhàolìwàichūzhǎoshíwùpènɡ

    有一次,它照例外出找食物,碰

    dàoleyíɡèxiōnɡcándelièréntāméiyǒubàn

    到了一个凶残的猎人,他没有半

    diǎncíbēixīnzhuōzhùtājìnɡhuóshēnɡshēnɡde

    点慈悲心,捉住它,竟活生生地

    bǎpíbāoɡuānɡzàibǎtāfànɡlezhèzhīxuě

    把皮剥光,再把它放了。这只雪

    wāsǐbùliǎohuóbùliǎotònɡkǔnánrěnsì

    蛙死不了活不了,痛苦难忍,四

    chùbènɡtiàojiàndàoshùxiàyǒuyíchùyīnliánɡde

    处蹦跳,见到树下有一处荫凉的

    dìfānɡbiàndàonàlǐxiūxishuízhīdàoyòu

    地方,便到那里休息,谁知道又

    bèiyìzhīmǎyǐkànjiànmǎyǐlìjífǎnhuí

    被一只蚂蚁看见,蚂蚁立即返回

    yǐxuèjiàoláitónɡhuǒbāwànzhīmǎyǐɡònɡlái

    蚁穴,叫来同伙八万只蚂蚁共来

    yǎoshízhèzhīméipídexuěwāxuěwāɡǎnshòu

    咬食这只没皮的雪蛙。雪蛙感受

    dàozhèjùdàdetònɡkǔtāxīnlǐxiǎnɡzhǐ

    到这巨大的痛苦,它心里想,只

    yàowǒtiàojìnpánɡbiāndehélǐjiùhuìdédào

    要我跳进旁边的河里,就会得到

    jiětuōkěshìzhèwúshùdemǎyǐjiùhuìyīn

    解脱,可是这无数的蚂蚁就会因

    cǐérsànɡshīshēnɡmìnɡwǒnínɡyuànshěqìzì

    此而丧失生命,我宁愿舍弃自

    jǐdeshēnɡmìnɡyěbúyuànshānɡhàiyìzhīmǎyǐ

    己的生命,也不愿伤害一只蚂蚁,

    tāzhèyànɡyìbiānxiǎnɡyìbiānānrěnzhezhèshí

    他这样一边想一边安忍着,这时

    chìrèdetàiyánɡzhìkǎozhexuěwādeshēntǐ

    炽热的太阳炙烤着雪蛙的身体,

    tājiùzhèyànɡjiànjiàndesǐqùledānɡshíde

    它就这样渐渐地死去了,当时的

    xuěwājiùshìhòuláizhènɡdéwúshànɡpútídeshī

    雪蛙就是后来证得无上菩提的释

    jiāmóunífó

    迦牟尼佛。

    dúyìdú

    读一读

    读课文分清本文有多少自然段。

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、雪蛙平常以什么维持生命?

    2、当蚂蚁咬食雪蛙时,它是怎样想、怎样做的?

    zuòyízuò

    做一做

    听写下面的词语,并用带点词造句:

    寂静具足照例维持凶残难忍

    蹦跳荫凉解脱安忍炽热炙烤

    按课文内容填空:

    1、在一片()的地方,住着一只()雪蛙。

    2、它()外出找食物,碰到了一个()的猎人,他没半点()心,捉住它竟活生生地把皮(),再把它放了。

    请你救护小生命,并把经过告诉大家。

    寂 具 维 碰 竟

    荫 脱 炽 炙 烤

    佛子乐园4

    播种机

    给下面的句子加标点:

    1、我可喜欢拜佛啦

    2、你知道什么叫三宝吗

    3、今天妈妈在家念经

    丰硕果

    给下面带点的字注音:

    清净心功德菩提皈依

    高僧沐浴甘露妙法

    如意花

    给下面的字组词:

    菩提快件

    圆明师:

    我到邮局取包裹,请你替我把《百业经》交给王居士,谢谢!

    圆亮合十

    八月二十四日

    写留言条,要先写此条子留给谁的,再写有什么事情,最后写自己的姓名和日期。

    读对话,根据对话内容写一张留言条:

    圆智:圆慧,师父在寺庙吗?

    圆慧:师父不在,他下山传法去了。

    圆智:请你把这封信交给师父吧。

    圆慧:行啊,你写一张留言条吧。

    般若海

    阅读短文并回答问题:

    海蛙与井蛙

    从前,有一只年迈的青蛙长期居于井底。一天,一只来自大海的青蛙到它面前。

    井蛙问:“你是从哪里来的?”

    海蛙回答:“我从大海来。”

    “你的海有多大呢?”

    “大海非常大。”

    “那么,有此井的四分之一大吗?”

    “不止。”

    “那么有此井这么大吗?”

    “不止不止。”

    “不可能有那么大吧?那么,我们一起去看看吧。”

    于是,两只青蛙一同前去,见到大海时,井蛙吓得昏倒了,头顶裂开而死。

    17

    fójiùbǒzi

    佛救跛子

    《百业经》

    zàishěwèichénɡlǐyǒuɡènǚrénwèileqù

    在舍卫城里,有个女人为了去

    cānjiāyíɡèdàxínɡyànhuìbèizhezhànɡfujiè

    参加一个大型宴会,背着丈夫借

    lepénɡyǒudeyítàolǐfúkěshìzàiyànhuì

    了朋友的一套礼服,可是在宴会

    shànɡtābǎlǐfúnònɡpòlewúfǎhuánɡěi

    上,她把礼服弄破了,无法还给

    zhǔrén

    主人。

    huídàojiāzhōnɡbiànqiāoqiāodeqǐnɡleyíwèi

    回到家中,便悄悄地请了一位

    hěnyǒumínɡqìdebǒzicáifénɡláifénɡbǔlǐ

    很有名气的跛子裁缝来缝补礼

    fúzhènɡdāncǐshítādezhànɡfucónɡwàimiàn

    服。正当此时,她的丈夫从外面

    huíláilebiānqiāoménbiānɡāoshēnɡdejiàokāi

    回来了。边敲门边高声地叫:“开

    ménzhèwèinǚrénxīnjírúfénhuānɡmánɡde

    门!”这位女人心急如焚,慌忙地

    bǎbǒzizhuānɡzàiyíɡèdàkǒudàilǐɡuānzài

    把跛子装在一个大口袋里,关在

    ɡébìfánɡzilǐbiànkāiményínɡjiēzhànɡfu

    隔壁房子里。便开门迎接丈夫。

    bànyèyí

    半夜,一

    ɡèzéitōu

    个贼偷

    tōudejìn

    偷地进

    letājiā

    了她家,

    hēiànzhōnɡ

    黑暗中

    sìchùluànmōmōdàoleyíɡèdàkǒudài

    四处乱摸,摸到了一个大口袋,

    juédekǔndeyòujǐnyòuhǎoxīnxiǎnɡzhèdàilǐ

    觉得捆得又紧又好,心想:这袋里

    kěnénɡzhuānɡzhewújiàzhībǎoxīnxǐruòkuánɡ

    可能装着无价之宝。欣喜若狂,

    mǎshànɡbēiqǐláizǒu

    马上背起来走。

    zǒuleyíduànlùmínɡyuècónɡdōnɡshānshēnɡ

    走了一段路,明月从东山升

    qǐzàiyuèɡuānɡxiàkǒudàilǐxīxīlīlī

    起,在月光下,口袋里淅淅沥沥

    liúchūshuǐláizhèshìyīnwèibǒzidāizàidài

    流出水来。这是因为跛子呆在袋

    lǐtàijiǔxīnlǐshífēnjǐnzhānɡsuǒyǐsā

    里太久,心里十分紧张,所以撒

    niàolekěxiǎotōuquèxiǎnɡwéiyǒushuǐjīnɡrúyì

    尿了,可小偷却想唯有水晶如意

    bǎozàiyuèɡuānɡxiàcáiliúchūɡānlùzhèdàilǐ

    宝在月光下才流出甘露。这袋里

    bìdìnɡshìrúyìbǎoxiǎnɡzhexiǎnɡzhejiǎobùyě

    必定是如意宝,想着想着脚步也

    jiākuàiledānɡtāláidàoyǒuwǔbǎiɡètǔfěi

    加快了。当他来到有五百个土匪

    desēnlínzhōnɡtǔfěimenkànjiànxiǎotōuxìnɡzhì

    的森林中,土匪们看见小偷兴致

    bóbómǎnzàiérɡuītǔfěiwènnǐdé

    勃勃、满载而归,土匪问:“你得

    dàoleshénmexiǎotōuzìháodeshuōwǒ

    到了什么?”小偷自豪地说:“我

    dédàodekěshìrúyìbǎozhònɡzéiyìyōnɡér

    得到的可是如意宝。”众贼一拥而

    shànɡdǎkāikǒudàiméixiǎnɡdàolǐmiànjìnɡrán

    上,打开口袋,没想到里面竟然

    zhuānɡzheyíɡèbǒzinǎyǒushénmerúyìbǎo

    装着一个跛子,哪有什么如意宝

    ɑtāmenfēichánɡshēnɡqìbiànjuédìnɡbǎbǒ

    啊?他们非常生气,便决定把跛

    zihuóhuófénshāoyǐɡònɡyàochāyúshìjiù

    子活活焚烧以供药叉。于是,就

    jiānɡbǒzilādàoyàochāxiànɡqiánzhǔnbèifénshāo

    将跛子拉到药叉像前准备焚烧,

    bǒzizhèshíchénɡxīnqídǎoshījiāmóunífólái

    跛子这时诚心祈祷释迦牟尼佛来

    jiùzìjǐshìzūnbiànhuàxiànwéiyìmínɡyàochā

    救自己。世尊便化现为一名药叉

    chūxiànzàizhònɡzéimiànqiánshuōnǐmenkuàijiānɡcǐ

    出现在众贼面前说:“你们快将此

    rénfànɡdiàobúyàoshātāwǒkěyǐɡěinǐ

    人放掉,不要杀他,我可以给你

    menchuánfǎzhònɡzéitīnɡhòufànɡlebǒzibìnɡ

    们传法。”众贼听后放了跛子,并

    qídǎoyàochāchuánfǎshìzūnbiànchuánlexiānɡyìnɡ

    祈祷药叉传法,世尊便传了相应

    fǎtāmendōuzhènɡdechūɡuǒshènɡwèi

    法,他们都证得初果圣位。

    dúyìdú

    读一读

    宴会礼服自豪焚烧

    心急如焚无价之宝欣喜若狂

    淅淅沥沥满载而归兴致勃勃

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    按课文回答问题:

    1、当土匪要焚烧跛子时,他是怎样做的?

    2、佛是怎样救跛子的?

    3、通过学习这课后,你明白了什么道理?

    请复述课文内容。

    zuòyízuò

    做一做

    请你每天早晚各祈祷三宝三遍以上。

    参 宴 套 悄 跛 补

    焚 慌 价 狂 匪 勃

    18

    sānɡténɡzhīsǐ

    桑腾之死

    《西藏生死书》

    dìyīcìjiēchùsǐwánɡdejīnɡyànshìzài

    第一次接触死亡的经验,是在

    wǒqīsuìzuǒyòuwǒdeshànɡshīyǒuyíwèishì

    我七岁左右,我的上师有一位侍

    zhěmínɡjiàosānɡténɡtāshìyíwèihěnhǎodechū

    者名叫桑腾,他是一位很好的出

    jiārénzàiwǒtónɡniánshídàihěnténɡwǒtā

    家人,在我童年时代很疼我。他

    deliǎnmínɡliànɡyuánrùnérfēnɡmǎnsuíshídōu

    的脸明亮、圆润而丰满,随时都

    huìkāiyánérxiàoyīnwèitāhěnsuíhésuǒ

    会开颜而笑。因为他很随和,所

    yǐshìsìmiàozhōnɡzuìshòuhuānyínɡderén

    以是寺庙中最受欢迎的人。

    hòuláisānɡténɡtūránbìnɡdǎolebìnɡqínɡ

    后来,桑腾突然病倒了,病情

    lìjíèhuàsǐwánɡdechòuwèixiànɡwūyúnbān

    立即恶化,死亡的臭味像乌云般

    lǒnɡzhàozheyíqièzhěnɡzuòsìmiàomímànzàisǐ

    笼罩着一切,整座寺庙弥漫在死

    wánɡdeyīnyǐnɡxiàkěshìyìdiǎnyěméiyǒukǒnɡ

    亡的阴影下,可是一点也没有恐

    bùdeqìfènyǒuwǒdeshànɡshīzàisānɡténɡ

    怖的气氛,有我的上师在,桑腾

    desǐjiùxiǎndetèbiéyǒuyìyì

    的死就显得特别有意义。

    zàiwǒshànɡshīzhùxīdexiǎosìlǐsānɡténɡ

    在我上师驻锡的小寺里,桑腾

    jiùtǎnɡzàikàochuānɡdechuánɡshànɡwǒzhīdàotājí

    就躺在靠窗的床上。我知道他即

    jiānɡbùjiǔrénshìwǒbùshízǒujìnnàɡèfánɡ

    将不久人世。我不时走进那个房

    jiānzuòzàitāpánɡbiāntāyǐjīnɡbùnénɡshuō

    间,坐在他旁边,他已经不能说

    huàletādeliǎnbiàndeqiáocuìérɡānbiě

    话了,他的脸变得憔悴而干瘪,

    rànɡwǒdàwéichījīnɡwǒhěnmínɡbáitājiùyào

    让我大为吃惊。我很明白他就要

    líwǒmenérqùzàiyěkànbúdàotāle

    离我们而去,再也看不到他了。

    wǒɡǎndàofēichánɡbēishānɡɡūdúsānɡténɡsǐde

    我感到非常悲伤孤独。桑腾死得

    hěnxīnkǔwǒmensuíshíkěyǐtīnɡdàotājí

    很辛苦,我们随时可以听到他极

    lìzhēnɡzhádehūxīshēnɡyěkěyǐwéndechū

    力挣扎的呼吸声,也可以闻得出

    tāderòutǐzhènɡzàifǔhuàisuīránsānɡténɡde

    他的肉体正在腐坏。虽然桑腾的

    sǐbǎtāzhémódehěntònɡkǔdànwǒmenkàn

    死把他折磨得很痛苦,但我们看

    dechūtānèixīnhěnpínɡjìnɡduìzìjǐyěchōnɡ

    得出他内心很平静,对自己也充

    mǎnxìnxīnzuìxiānwǒwúfǎjiěshìzhèyìdiǎn

    满信心。最先我无法解释这一点,

    dànhòuláiwǒzhīdàoletādeláiyuántāde

    但后来我知道了它的来源:他的

    xìnyǎnɡtādexùnliànháiyǒuwǒdeshànɡshī

    信仰,他的训练,还有我的上师

    jiùzàishēnbiān

    就在身边……

    sānɡténɡdesǐzhènhànzhewǒqīsuìshí

    桑腾的死震撼着我。七岁时,

    wǒdìyīcìkàndàowǒzhènɡzàijiēshòuxùnliànde

    我第一次看到我正在接受训练的

    nàɡèchuántǒnɡjìnɡránzhèmefǎlìwúbiānwǒ

    那个传统竟然这么法力无边,我

    kāishǐliǎojiěxiūxínɡdemùdìhézài

    开始了解修行的目的何在。

    dúyìdú

    读一读

    接触经验圆润丰满

    随和恶化笼罩弥漫

    阴影恐怖气氛驻锡

    憔悴干瘪孤独震撼

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    ⒈为什么桑腾是寺庙中最受欢迎的人?

    ⒉桑腾病重时的情景是怎样的?

    ⒊桑腾是怎样面对死亡的?

    ⒋七岁的我第一次接触到桑腾的死有什么感受?

    zuòyízuò

    做一做

    按课文填空:

    1、他的脸圆润而(),随时都会()。所以是寺庙中最受()。

    2、虽然死亡把他折磨得很(),但我们看得出他()很(),对自己也()。

    3、七岁时,我第一次看到我正在接受训练的那个传统竟然这么(),我开始了解修行的()。

    你见过他人死亡的过程吗?

    触 罩 漫 驻 锡 氛

    19

    měilìdedìfānɡ

    美丽的地方

    《米拉日巴全集》

    zūnzhěmǐlārìbāzàixīzànɡhéníbó

    尊者米拉日巴在西藏和尼泊

    ěrjiāojièchùyíɡèrénjìhǎnzhìdedìfānɡ

    尔交界处,一个人迹罕至的地方

    xiūxínɡshíyǒuyìtiānláidàomínɡjiàoníxiānɡɡǔ

    修行时,有一天来到名叫尼香古

    dǎdeshānshànɡqíshānzhīshànɡbùyìchánɡjùnqí

    打的山上。其山之上部异常峻崎,

    zhōnɡniányúnwùwéiràoménɡménɡxìyǔjīnɡchánɡbú

    终年云雾围绕,蒙蒙细雨经常不

    duànshānzhīyòufānɡchùlìqífēnɡdǒuqiàorú

    断。山之右方矗立奇峰,陡峭如

    bìměnɡshòudehǒushēnɡbùshíchuánláitiānkōnɡ

    壁,猛兽的吼声不时传来,天空

    zhōnɡjīnɡchánɡáoxiánɡzhecānɡyīnɡhepénɡjiùzuǒbiān

    中经常翱翔着苍鹰和鹏鹫,左边

    yěyǒuyízuòshānqíshìpínɡhuǎnshānshànɡbiàn

    也有一座山,其势平缓,山上遍

    bùcǎopínɡrónɡrónɡdelǜcǎozhǎnɡdeyìchánɡmào

    布草坪,茸茸的绿草长得异常茂

    shènɡxiànɡshìyàodīchūyóuláishìdeyìqún

    盛,像是要滴出油来似的。一群

    qúndeyěyánɡhélùqúndōuzàicǎopínɡshànɡzìyì

    群的野羊和鹿群都在草坪上恣意

    debēnchíyóuxìshānzhīqiánfānɡyǒuyízuònónɡ

    地奔驰游戏。山之前方有一座浓

    màodesēnlínzhǎnɡmǎnleɡèzhǒnɡyěhuāyuán

    茂的森林,长满了各种野花。猿

    hóuzàishùjiānfēidànɡkǒnɡquèhéhuàméihái

    猴在树间飞荡,孔雀和画眉,还

    yǒunàxiēbùzhīmínɡdeɡèzhǒnɡměilìdeqínniǎo

    有那些不知名的各种美丽的禽鸟,

    dōubúduàndechànɡchūyuèěrdeyuèshēnɡbùshí

    都不断地唱出悦耳的乐声,不时

    háijiāzázhefēichìpāidànɡdepīpīzhī

    还夹杂着飞翅拍荡的“噼噼”之

    shēnɡ

    声。

    zūnzhěsuǒjūzhùdeyádònɡqiánmiànjīnɡchánɡ

    尊者所居住的崖洞前面经常

    dōutīnɡdàonàchánchándeliúshuǐshēnɡyǒuxiēshuǐ

    都听到那潺潺的流水声:有些水

    shìcónɡshānbìzhōnɡliúchūdeyǒuxiēshìrónɡxuě

    是从山壁中流出的,有些是融雪

    suǒhuàsìmiànliúxiàláideyǒuxiēquèshìchí

    所化四面流下来的,有些却是池

    tánɡzhōnɡliúzhùdàoxiǎoxīqùdecónɡcónɡqīnɡxiānɡ

    塘中流注到小溪去的,淙淙清香,

    shuǎnɡěryìchánɡ

    爽耳异常。

    zhèzhēnshìyíɡèjìjìnɡānshìdexiūxínɡ

    这真是一个寂静安适的修行

    suǒzàiyúshìzūnzhějuédìnɡzàizhèlǐān

    所在,于是,尊者决定在这里安

    jūxiàlái

    居下来。

    dúyìdú

    读一读

    有感情地朗读课文。

    读读下面得词语:

    崖洞峻崎矗立平缓

    奔驰悦耳潺潺云雾围绕蒙蒙细雨

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    请说说这篇课文的大意。

    zuòyízuò

    做一做

    按课文内容填空:

    1、左边也有一座山,其势平缓,山上遍布草坪,()的绿草长得异常(),像是要滴出油来似的。

    2、山之前方有一座()的森林,长满了各种()。

    3、那些不知名的各种()的禽鸟,都不断地唱出悦耳的()。

    请你与亲人或朋友一起到神山中去朝拜。

    崖 泊 断 蒙 矗 陡 峭 吼 鹏 驰 禽

    20

    wúwèiyǔɡǔshēnɡ

    无畏与鼓声

    《百业经》

    cónɡqiánfózàiwánɡshěchénɡshíyìtiān

    从前,佛在王舍城时。一天,

    fóqùshěwèichénɡtúzhōnɡzǒujìnleyípiànjì

    佛去舍卫城,途中走进了一片寂

    jìnɡdesēnlínfóhésuíxínɡderéndǒuzǒulèi

    静的森林。佛和随行的人都走累

    lebiànzuòzàishùxiàxiūxizhèshíānán

    了,便坐在树下休息。这时,阿难

    zhǐzhechàlùkǒuxiànɡfóshuōshìzūnzhèlǐ

    指着岔路口向佛说:“世尊,这里

    yǒuliǎnɡtiáotōnɡwǎnɡshěwèichénɡdelùyītiáoshì

    有两条通往舍卫城的路,一条是

    zhídedànyǒuhěnduāměnɡshòuhěnkěpàlìnɡ

    直的,但有很多猛兽,很可怕;另

    yītiáolùshìwānqūdeméiyǒushénmewēixiǎn

    一条路是弯曲的,没有什么危险。

    wǒmenɡāizǒunǎtiáolùnefóɡàosùā

    我们该走哪条路呢?”佛告诉阿

    nánzuòwéifópúsàcónɡbùhuìhàipà

    难:“作为佛菩萨,从不会害怕,

    wǒmenzǒuzhílùbɑ

    我们走直路吧。”

    yúshìfódàilǐnɡzhedàjiācháozhílùzǒu

    于是,佛带领着大家朝直路走

    qùzhèshílùpánɡyǒuliǎnɡɡètiānzhēnkěài

    去。这时,路旁有两个天真可爱

    deháizizhènɡzàiwánshuǎtāmenkànjiànfóde

    的孩子正在玩耍,他们看见佛的

    zhuānɡyánxiànɡmàobiànshēnɡqǐlewúbǐdehuānxǐ

    庄严相貌,便生起了无比的欢喜

    xīnyíɡèshǒunáxiǎoɡǔyíɡèshǒunáɡōnɡ

    心,一个手拿小鼓,一个手拿弓

    jiànbènɡbènɡtiàotiàodeláidàofóshēnbiānxiànɡ

    箭,蹦蹦跳跳地来到佛身边,向

    fóɡōnɡjìnɡdǐnɡlǐhòushuōshìzūnzhètiáolù

    佛恭敬顶礼后说:“世尊,这条路

    měnɡshòukěduōlewǒmenkěyǐzuòníndeshì

    猛兽可多了,我们可以做您的侍

    wèibǎohùnínfówēixiàozhewènnǐmen

    卫保护您!”佛微笑着问:“你们

    zěnyànɡbǎohùwǒneyíɡèjǔzhelínɡɡǔ

    怎样保护我呢?”一个举着铃鼓

    shuōměnɡshòuláiwǒyáolínɡɡǔxiàtā

    说:“猛兽来,我摇铃鼓吓它。”

    yíɡèjǔzheɡōnɡjiànshuōměnɡshòuláilewǒ

    一个举着弓箭说:“猛兽来了,我

    yònɡjiànshètāfótīnɡhòuhěnɡāoxìnɡjué

    用箭射它。”佛听后,很高兴,觉

    detāmenliǎfāleqīnɡjìnɡxīnjīlěileyuán

    得他们俩发了清净心,积累了圆

    mǎndezīliánɡjiùduìtāmenshuōnǐmenyǒu

    满的资粮,就对他们说:“你们有

    zhèyànɡwúwèidefāxīnjiùkěyǐlehuíqù

    这样无畏的发心就可以了,回去

    bɑshuōwánshìzūnfànɡɡuānɡwēixiàofóɡuānɡzhào

    吧。”说完,世尊放光微笑,佛光照

    biànsānqiāndàqiānshìjièhòuhuírùbáiháojiān

    遍三千大千世界后回入白毫间。

    ānánhézhǎnɡqǐnɡwènshìzūnnínwèishénme

    阿难合掌请问:“世尊,您为什么

    fànɡɡuānɡwēixiàonefóɡàosùtāshìyīn

    放光微笑呢?”佛告诉他:“是因

    wèiɡānɡcáizhèliǎnɡwèitiānzhēndexiǎoháiduìwǒshēnɡ

    为刚才这两位天真的小孩对我生

    qǐqīnɡjìnɡdehuānxǐxīnjiānɡláitāmenhuìzhuǎn

    起清净的欢喜心,将来他们会转

    wéitiānrénxiǎnɡlèránhòuzhuǎnshēnɡwéirénchū

    为天人享乐,然后转生为人,出

    jiāxiūxínɡzhènɡdédújuéɡuǒwèiyìmínɡchénɡ

    家修行,证得独觉果位。一名成

    wéiwúwèidújuéyìmínɡchénɡwéiɡǔshēnɡdújué

    为无畏独觉,一名成为鼓声独觉,

    suǒyǐwǒfànɡɡuānɡwēixiào

    所以我放光微笑。”

    dúyìdú

    读一读

    读下面的词语:

    寂静森林随行猛兽

    畏惧弯曲危险相貌

    恭敬弓箭圆满积累

    资粮照遍微笑

    jiǎnɡyìjiǎnɡ

    讲一讲

    1、佛为什么选了那条危险的直路走?

    2、两个小孩看见佛后,他们心里是怎样想的?又是怎样说?怎样做的?

    3、佛为什么不让两个小孩保护他,而让他们回去了?

    4、佛为这两个孩子授记将来得到什么样的果报?

    zuòyízuò

    做一做

    用下列词语造句:

    寂静恭敬微笑

    在他人遇到危险时你会如何做呢?

    猛 兽 畏 惧 危 险 貌 恭

    敬 弓 满 积 累 资 照 遍

    佛子乐园5

    山谷回音

    把意思有紧密联系的句子用线连上并加上标点:

    小红会唱赞佛歌 智慧增长

    小强精进闻思 常常去放生

    东东天性善良爱护生灵 每次打扫卫生时她准参加

    小丽爱劳动 每次娱乐法会表演都少不了她

    想象的翅膀

    看图写一句话:

    在看经书 在山洞里

    小慧眼

    把下列错乱句子排列成一段文章,用数字标在括号里:

    杨宝救雀

    ()黄雀痛苦地挣扎,杨宝看见这情景,心里十分难过,觉得它很可怜。

    ()有一次,杨宝到华阳山,看见一只黄雀受伤后坠落在地,鲜血直流。

    ()便把黄雀救回家中,敷治伤口,精心喂养,等到伤口痊愈,杨宝就把它放飞了。

    ()说完便赠给杨宝四枚白玉环,并说:“祝您子孙后代像白玉环一样纯洁高尚。”

    ()当天晚上,杨宝在梦中看见一位穿黄衣的天子来对他说:“我就是那天你救的黄雀,我本是西黄母的使者,在飞往蓬莱山的途中受伤,幸亏你救了我,今天我要归回南海了,特来道谢!”

    ()后来,杨宝的后代都品德高尚,地位显赫。

    彩虹桥

    jílèshìjiè

    极乐世界

    ěrshífóɡàozhǎnɡlǎoshèlì

    尔时佛告长老舍利

    fúcónɡshìxīfānɡɡuòshíwànyìfótǔyǒushì

    弗。从是西方过十万亿佛土。有世

    jièmínɡyuējílèqítǔyǒufóhàoāmítuó

    界名曰极乐。其土有佛号阿弥陀。

    jīnxiànzàishuōfǎshèlìfúbǐtǔhéɡùmínɡ

    今现在说法。舍利弗。彼土何故名

    wéijílèqíɡuózhònɡshēnɡwúyǒuzhònɡkǔdànshòu

    为极乐。其国众生无有众苦。但受

    zhūlèɡùmínɡjílèyòushèlìfújílèɡuó

    诸乐故名极乐。又舍利弗。极乐国

    tǔqīchónɡlándùnqīchónɡluówǎnɡqīchónɡhánɡshù

    土七重栏楯七重罗网七重行树。

    jiēshìsìbǎozhōuzāwéiràoshìɡùbǐɡuómínɡ

    皆是四宝周匝围绕。是故彼国名

    wéijílèyòushèlìfújílèɡuótǔyǒu

    为极乐。又舍利弗。极乐国土有

    qībǎochíbāɡōnɡdéshuǐchōnɡmǎnqízhōnɡchí

    七宝池。八功德水充满其中。池

    dǐchúnyǐjīnshābùdìsìbiānjiēdàojīn

    底纯以金沙布地。四边阶道。金

    yínliúlíbōlíhéchénɡshànɡyǒulóuɡéyì

    银琉璃玻璃合成。上有楼阁。亦

    yǐjīnyínliúlíchēqúchìzhūmǎnǎoéryánshì

    以金银琉璃砗磲赤珠玛瑙而严饰

    zhīchízhōnɡliánhuādàrúchēlúnqīnɡsèqīnɡ

    之。池中莲花大如车轮。青色青

    ɡuānɡhuánɡsèhuánɡɡuānɡchìsèchìɡuānɡbáisè

    光。黄色黄光。赤色赤光。白色

    báiɡuānɡwēimiàoxiānɡjiéshèlìfújílèɡuó

    白光微妙香洁。舍利弗。极乐国

    tǔchénɡjiùrúshìɡōnɡdézhuānɡyán

    土成就如是功德庄严。

    yòushèlìfúbǐfóɡuótǔchánɡzuòtiān

    又舍利弗。彼佛国土常作天

    yuèhuánɡjīnwéidìzhòuyèliùshíyùtiānmàn

    乐。黄金为地。昼夜六时雨天曼

    tuóluóhuáqítǔzhònɡshēnɡchánɡyǐqīnɡdànɡèyǐ

    陀罗华。其土众生常以清旦各以

    yīgéchénɡzhònɡmiàohuáɡōnɡyǎnɡtāfānɡshíwànyì

    衣裓盛众妙华。供养他方十万亿

    fójíyǐshíshíhuándàoběnɡuófànshíjīnɡ

    佛。即以食时还到本国。饭食经

    xínɡshèlìfújílèɡuótǔchénɡjiùrúshì

    行。舍利弗。极乐国土成就如是

    ɡōnɡdézhuānɡyán

    功德庄严。

    fùcìshèlìfúbǐɡuóchánɡyǒuzhǒnɡzhǒnɡqí

    复次舍利弗。彼国常有种种奇

    miàozásèzhīniǎobáihèkǒnɡquèyīnɡwǔshēlì

    妙杂色之鸟。白鹤孔雀鹦鹉舍利

    jiālínɡpínqiéɡònɡmìnɡzhīniǎoshìzhūzhònɡniǎo

    迦陵频伽共命之鸟。是诸众鸟。

    zhòuyèliùshíchūhéyǎyīnqíyīnyǎnchànɡwǔ

    昼夜六时出和雅音。其音演畅五

    ɡēnwǔlìqīpútífēnbāshènɡdàofēnrúshìděnɡ

    根五力七菩提分八圣道分如是等

    fǎqítǔzhònɡshēnɡwénshìyīnyǐjiēxīniàn

    法。其土众生闻是音已。皆悉念

    fóniànfǎniànsēnɡshèlìfúrǔwùwèicǐ

    佛念法念僧。舍利弗。汝勿谓此

    niǎoshíshìzuìbàosuǒshēnɡsuǒyǐzhěhébǐ

    鸟实是罪报所生。所以者何。彼

    fóɡuótǔwúsānèdàoshèlìfúqífó

    佛国土无三恶道。舍利弗。其佛

    ɡuótǔshànɡwúèdàozhīmínɡhékuànɡyǒushí

    国土尚无恶道之名。何况有实。

    shìzhūzhònɡniǎojiēshìāmítuófóyùlìnɡ

    是诸众鸟。皆是阿弥陀佛。欲令

    fǎyīnxuānliúbiànhuàsuǒzuò

    法音宣流变化所作。

    shèlìfúbǐfóɡuótǔwēifēnɡchuīdònɡ

    舍利弗。彼佛国土。微风吹动

    zhūbǎohánɡshùjíbǎoluówǎnɡchūwēimiàoyīnpì

    诸宝行树及宝罗网出微妙音。譬

    rúbǎiqiānzhǒnɡyuètónɡshíjùzuòwénshìyīnzhě

    如百千种乐同时俱作。闻是音者

    zìránjiēshēnɡniànfóniànfǎniànsēnɡzhīxīnshèlì

    自然皆生念佛念法念僧之心。舍利

    fúqífóɡuótǔchénɡjiùrúshìɡōnɡdézhuānɡyán

    弗。其佛国土成就如是功德庄严。