[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [#]
文章列表 - F
文章名称 最新章节 作者 字数 更新 状态
佛说摩利支天陀罗尼咒经 佛说摩利支天陀罗尼咒经 失译人名今附梁录 2K 12-08-19 已完成
佛说摩利支天经 佛说摩利支天经 唐三藏沙门大广智不空奉 诏译 4K 12-08-19 已完成
佛说摩利支天菩萨陀罗尼经 佛说摩利支天菩萨陀罗尼经 大兴善寺三藏沙门不空奉 诏译 3K 12-08-19 已完成
佛说大吉祥天女十二名号经 佛说大吉祥天女十二名号经 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 2K 12-08-19 已完成
佛说毗沙门天王经 佛说毗沙门天王经 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师臣法天奉 诏译 8K 12-08-19 已完成
佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经 佛说出生一切如来法眼遍照大力明王经 西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏赐紫沙门臣法护奉 诏译 22K 12-08-19 已完成
佛说妙吉祥瑜伽大教金刚陪啰嚩轮观想成就仪轨经 佛说妙吉祥瑜伽大教大金刚陪啰嚩轮观想成就仪轨经 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 14K 12-08-19 已完成
佛说无能胜大明王陀罗尼经 佛说无能胜大明王陀罗尼经 西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门臣法天奉 诏译 8K 12-08-18 已完成
佛说大轮金刚总持陀罗尼经 佛说大轮金刚总持陀罗尼经 佚名 15K 12-08-18 已完成
佛说无量寿佛化身大忿迅俱摩罗金刚念诵瑜伽仪轨法 大忿怒金刚童子念诵瑜伽法 南天竺国三藏金刚智奉 诏译 8K 12-08-18 已完成
佛说妙吉祥最胜根本大教经 佛说妙吉祥最胜根本大教经 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 39K 12-08-18 已完成
佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经 俱利伽罗龙王陀罗尼经 佚名 2K 12-08-18 已完成
佛说文殊师利一百八名梵赞 佛说文殊师利一百八名梵赞 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传教大师臣法天奉 诏译 4K 12-08-17 已完成
佛说文殊菩萨最胜真实名义经 佛说文殊菩萨最胜真实名义经 光禄大夫大司徒三藏法师沙啰巴奉 诏译 16K 12-08-17 已完成
佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分 佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分 西天译经三藏朝奉大夫试鸿胪卿传法大师臣施护奉 诏译 17K 12-08-17 已完成
佛说妙吉祥菩萨陀罗尼 佛说妙吉祥菩萨陀罗尼 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 3K 12-08-17 已完成
佛说文殊师利法宝藏陀罗尼经 佛说文殊师利法宝藏陀罗尼经 大唐南印度三藏菩提流志译 20K 12-08-17 已完成
佛说金刚香菩萨大明成就仪轨经 佛说金刚香菩萨成就仪轨经 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师臣施护奉 诏译 45K 12-08-17 已完成
佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经 佛说持明藏瑜伽大教尊那菩萨大明成就仪轨经 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 45K 12-08-17 已完成
佛说大乘八大曼拏罗经 佛说大乘八大曼拏罗经 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 2K 12-08-17 已完成
佛说大乘圣吉祥持世陀罗尼经 佛说大乘圣吉祥持世陀罗尼经 西天中印度摩揭陀国那烂陀寺传教大师三藏赐紫沙门臣法天奉 诏译 10K 12-08-17 已完成
佛说雨宝陀罗尼经 佛说雨宝陀罗尼经 唐三藏沙门大广智不空奉 诏译 7K 12-08-17 已完成
佛说观药王药上二菩萨经 佛说观药王药上二菩萨经 宋西域三藏疆良耶舍(宋言时称)译 19K 12-08-16 已完成
佛说地藏菩萨陀罗尼经 地藏菩萨陀罗尼经 佚名 16K 12-08-16 已完成
佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经 佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经 大唐北印度迦湿弥罗国三藏宝思惟于天宫寺译 26K 12-08-16 已完成
佛说佛母般若波罗蜜多大明观想仪轨 佛说佛母般若波罗蜜多大明观想仪轨 西天译经三藏朝奉大夫试光禄卿传法大师赐紫臣施护奉 诏译 4K 12-08-16 已完成
佛说虚空藏菩萨陀罗尼 佛说虚空藏菩萨陀罗尼 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 1K 12-08-16 已完成
佛说弥勒菩萨发愿王偈 佛说弥勒菩萨发愿王偈 内阁掌译西番蒙古诸文西番学总管仪宾工布查布译 3K 12-08-16 已完成
佛说慈氏菩萨誓愿陀罗尼经 佛说慈氏菩萨誓愿陀罗尼经 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 1K 12-08-16 已完成
佛说慈氏菩萨陀罗尼 佛说慈氏菩萨陀罗尼 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 1K 12-08-16 已完成