[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [#]
文章列表 - J
文章名称 最新章节 作者 字数 更新 状态
决定藏论 决定藏论 梁天竺三藏真谛译 55K 12-09-13 已完成
俱舍论实义疏 俱舍论实义疏 尊者悉地罗末底造(唐言安惠) 9K 12-09-08 已完成
金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论 金刚般若波罗蜜经破取着不坏假名论 唐中天竺国沙门地婆诃罗等奉 诏译 34K 12-09-07 已完成
金刚仙论 金刚仙论 佚名 247K 12-09-07 已完成
金刚般若波罗蜜经论 金刚般若波罗蜜经论 隋南天竺三藏法师达摩岌多译 46K 12-09-07 已完成
金刚般若论 金刚般若论 隋南印度三藏达磨笈多译 31K 12-09-07 已完成
寂调音所问经 寂调音所问经 宋三藏法师法海奉 诏译 19K 12-09-06 已完成
解脱戒经 解脱戒经(出迦叶毗部律) 元魏婆罗门瞿昙般若流支译 22K 12-09-05 已完成
建立曼荼罗及拣择地法 建立曼荼罗及拣择地法 上都大兴善寺沙门 10K 12-09-02 已完成
金刚摧碎陀罗尼 金刚摧碎陀罗尼 宋契丹国师中天竺摩竭陀国三藏法师慈贤译 4K 12-09-02 已完成
金刚场陀罗尼经 金刚场陀罗尼经 隋三藏法师阇那崛多译 15K 12-08-24 已完成
金刚上味陀罗尼经 金刚上味陀罗尼经 元魏天竺三藏佛陀扇多译 15K 12-08-24 已完成
坚牢地天仪轨 坚牢地天仪轨 中天竺国大那兰陀寺善无畏奉 诏译(亦名输娑迦罗三藏) 3K 12-08-20 已完成
金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经 金刚萨埵说频那夜迦天成就仪轨经 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 46K 12-08-19 已完成
金刚童子持念经 金刚童子持念经 佚名 8K 12-08-18 已完成
金刚药叉瞋怒王息灾大威神验念诵仪轨 金刚药叉念诵仪轨 南天竺三藏金刚智奉 诏译 5K 12-08-18 已完成
降三世忿怒明王念诵仪轨 降三世忿怒明王念诵仪轨 特进试鸿胪乡大兴善寺三藏沙门大广智不空奉 诏译 3K 12-08-18 已完成
金刚顶瑜伽降三世成就极深密门 金刚瑜伽降三世成就极深密门 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 4K 12-08-18 已完成
俱力迦罗龙王仪轨 俱力迦罗仪轨 佚名 3K 12-08-18 已完成
金刚手光明灌顶经最胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨法品 金刚手光明灌顶经最胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨法品 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 15K 12-08-17 已完成
金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨供养仪轨 文殊师利菩萨五字瑜伽真言仪轨 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 20K 12-08-17 已完成
金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品 金刚顶经曼殊室利菩萨五字心陀罗尼品 大唐南印度摩赖耶国三藏金刚智奉 制译 11K 12-08-17 已完成
金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相 金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 3K 12-08-17 已完成
金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法 金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 12K 12-08-17 已完成
窖大道心驱策法 窖大道心驱策法 佚名 8K 12-08-16 已完成
金刚顶瑜伽最胜秘密成佛随求即得神变加持成就陀罗尼仪轨 金刚顶瑜伽最胜秘密成佛随求即得神变加持成就陀罗尼仪轨 特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉 诏译 19K 12-08-16 已完成
金刚秘密善门陀罗尼经 金刚秘密善门陀罗尼经 失译人名附东晋录 5K 12-08-16 已完成
金刚秘密善门陀罗尼咒经 金刚秘密善门陀罗尼经 失译人名今附东晋录 4K 12-08-16 已完成
金刚寿命陀罗尼经 金刚寿命陀罗尼经 特进试鸿胪卿大辨正大广智三藏奉 诏译 2K 12-08-16 已完成
金刚寿命陀罗尼经法 金刚寿命陀罗尼经法 特进试鸿胪卿大辨正广智三藏奉 诏译 5K 12-08-16 已完成