[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [#]
文章列表 - S
文章名称 最新章节 作者 字数 更新 状态
舍头谏太子二十八宿经(一名虎耳经) 舍头谏太子二十八宿经 西晋三藏竺法护译 30K 12-08-20 已完成
十二天供仪轨 十二天供仪轨 佚名 5K 12-08-20 已完成
十天仪轨 十天供仪轨 佚名 2K 12-08-20 已完成
施八方天仪则 施八方天仪则 大兴善寺翻经院灌顶阿阇梨述 4K 12-08-20 已完成
深沙大将仪轨 深沙大将仪轨 大兴善寺三藏沙门大广智不空奉 诏译 2K 12-08-20 已完成
速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法 速疾立验魔醯首罗天说迦娄罗阿尾奢法 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 5K 12-08-20 已完成
圣欢喜天式法 圣欢喜天式法 三藏法师般若惹羯罗撰 5K 12-08-19 已完成
使咒法经 使咒法经 南天竺三藏菩提留支奉 诏译 3K 12-08-19 已完成
圣无能胜金刚火陀罗尼经 圣无能胜金刚火陀罗尼经 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师臣法天奉 诏译 4K 12-08-18 已完成
圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经 圣迦柅忿怒金刚童子菩萨成就仪轨经 大兴善寺三藏沙门大广智不空奉 诏译 51K 12-08-18 已完成
圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法 圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 8K 12-08-18 已完成
说矩里迦龙王像法 矩里迦龙王像法 佚名 2K 12-08-18 已完成
胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨 胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨 大兴善寺三藏沙门大广智不空天竺国婆罗门僧遍智奉 诏集 16K 12-08-18 已完成
圣无动尊一字出生八大童子秘要法品 圣无动尊一字出生八大童子秘要法品 大兴善寺翻经院述 6K 12-08-18 已完成
圣无动尊安镇家国等法 圣无动尊安镇家国等法 佚名 11K 12-08-18 连载中
圣者文殊师利发菩提心愿文 圣者文殊师利发菩提心愿文 元甘泉马蹄山中川守分真师侄智慧译 1K 12-08-17 已完成
圣妙吉祥真实名经 圣妙吉祥真实名经 元讲经律论习密教土番译主聂崖沙门释智译 26K 12-08-17 已完成
圣持世陀罗尼经 圣持世陀罗尼经 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传法大师臣施护奉 诏译 8K 12-08-17 已完成
圣虚空藏菩萨陀罗尼经 圣虚空藏菩萨陀罗尼经 西天中印度摩伽陀国那烂陀寺三藏传教大师赐紫沙门臣法天奉 诏译 8K 12-08-16 已完成
圣金刚手菩萨一百八名梵赞 圣金刚手菩萨一百八名梵赞 西天译经三藏朝散大夫试光禄卿明教大师臣法贤奉 诏译 5K 12-08-15 已完成
圣救度佛母二十一种礼赞经 圣救度佛母二十一种礼赞经 佚名 4K 12-08-14 已完成
圣多罗菩萨梵赞 圣多罗菩萨梵赞 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪卿传法大师臣施护奉 诏译 9K 12-08-14 已完成
圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经 圣多罗菩萨一百八名陀罗尼经 西天译经三藏朝散大夫试鸿胪少卿传教大师臣法天奉 诏译 9K 12-08-14 已完成
圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品 圣贺野纥哩嚩大威怒王供养念诵仪轨 特进试鸿胪卿大兴善寺三藏沙门大广智不空奉 诏译 48K 12-08-13 已完成
十一面神咒心经 十一面神咒心经 大唐三藏法师玄奘奉 诏译 10K 12-08-13 已完成
十一面观自在菩萨心密言念诵仪轨经 十一面观自在菩萨心密言经建立道场仪轨 开府议同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 24K 12-08-12 已完成
摄无碍大悲心大陀罗尼经计一法中出无量义南方满愿补陀落海会五部诸尊等弘誓力方位及威仪形色执持三摩耶幖帜 摄无碍大悲心大陀罗尼经计一法中出无量义南方满愿补陀落海会五部诸尊等弘誓力方位及威仪形色执持三摩耶幖帜 特进试鸿胪卿加开府仪同三司封肃国公赠司空谥大办正大兴善寺大广 21K 12-08-12 已完成
圣观自在菩萨一百八名经天息灾奉诏译 圣观自在菩萨一百八名经 宋西天中印度惹烂驮罗国三藏明教大师天息灾奉 诏译 6K 12-08-11 已完成
圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨 圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨 开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号 6K 12-07-29 已完成
舍利弗陀罗尼经 舍利弗陀羅尼經 梁扶南三藏僧伽婆罗译 9K 12-07-27 已完成