[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [#]
文章列表 - Z
文章名稱 最新章節 作者 字數 更新 狀態
梵天火羅九曜 梵天火羅九曜 一行禪師修述 9K 12-08-21 已完成
諸星母陀羅尼經 諸星母陀羅尼經 沙門法成于甘州修多寺譯 4K 12-08-21 已完成
迦樓羅及諸天密言經 迦樓羅及諸天密言經 賓國三藏大德般若力譯 28K 12-08-20 已完成
訶利帝母真言經 訶利帝母經 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號 3K 12-08-19 已完成
伽馱金剛真言 伽馱金剛真言 佚名 2K 12-08-19 已完成
宗睿僧正于唐國師所口受 宗睿僧正于唐國師所口受 佚名 2K 12-08-16 已完成
轉法輪菩薩摧魔怨敵法 轉法輪菩薩摧魔怨敵法 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 5K 12-08-16 已完成
最上大乘金剛大教寶王經 最上大乘金剛大教寶王經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 19K 12-08-15 已完成
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經 贊揚聖德多羅菩薩一百八名經 西天中印度惹爛馱 芰炙氯孛鶻檀笫Υ妥仙趁懦繼煜 址睢 /td> 6K 12-08-14 已完成
贊觀世音菩薩頌 贊觀世音菩薩頌 唐天後代佛授記寺翻經沙門慧智奉 制譯 3K 12-08-10 已完成
咒五首 咒五首 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 2K 12-07-30 已完成
瑜伽蓮華部念誦法 瑜伽蓮華部念誦法 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號 7K 12-07-29 已完成
最勝佛頂陀羅尼經 最勝佛頂陀羅尼經 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏沙門賜紫法天譯 4K 12-07-23 已完成
最勝佛頂陀羅尼淨除業障咒經 最勝佛頂陀羅尼淨除業障咒經 大唐天竺三藏地婆訶羅奉 制譯 13K 12-07-23 已完成
諸佛心印陀羅尼經 諸佛心印陀羅尼經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 2K 12-07-17 已完成
諸佛心陀羅尼經 諸佛心陀羅尼經 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 3K 12-07-17 已完成
梵天擇地法 梵天擇地法 佚名 4K 12-07-16 已完成
總釋陀羅尼義贊 總釋陀羅尼義贊 三藏沙門大廣智不空奉 詔解釋 2K 12-07-15 已完成
蕤湟 /a> 蕤湟 /a> 大唐大興善寺開府儀同三司試鴻臚卿三藏和尚奉 詔譯 40K 12-07-15 已完成
瑜伽金剛頂經釋字母品 瑜伽金剛頂經釋字母品一卷 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號 3K 12-07-11 已完成
最上乘秘密三摩地禮懺文 金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘秘密三摩地禮懺文 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑒正號 5K 12-07-10 已完成
諸佛境界攝真實經 諸佛境界攝真實經 賓國三藏沙門般若奉 詔譯 47K 12-07-08 已完成
諸法最上王經 諸法最上王經 隋北印度三藏那崛多譯 25K 12-07-01 已完成
諸佛要集經 諸佛要集經 西晉月氏三藏竺法護譯 45K 12-06-24 已完成
諸法集要經 諸法集要經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉 詔譯 139K 12-06-06 已完成
最無比經 最無比經 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 9K 12-05-30 已完成
證契大乘經 證契大乘經 唐天竺三藏地婆訶羅譯 34K 12-05-28 已完成
諸法無行經 諸法無行經 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 34K 12-05-24 已完成
治禪病秘要法 治禪病秘要法 宋居士沮渠京聲譯 32K 12-05-18 已完成
禪法要解 禪法要解 姚秦三藏鳩摩羅什等于長安逍遙園譯 37K 12-05-18 已完成