[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [#]
文章列表 - Z
文章名稱 最新章節 作者 字數 更新 狀態
注大乘入楞伽經 注大乘入楞伽經卷 東都沙門(寶臣)述 222K 12-10-01 已完成
注維摩詰經 注維摩詰經 後秦釋僧肇選 285K 12-09-30 已完成
迦葉仙人說醫女人經 迦葉仙人說醫女人經 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 3K 12-09-23 已完成
犍稚梵贊 b稚梵贊 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉 詔譯 10K 12-09-23 已完成
贊法界頌 贊法界頌 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 5K 12-09-22 已完成
諸教決定名義論 諸教決定名義論 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 4K 12-09-21 已完成
止觀門論頌 止觀門論頌 三藏法師義淨奉 詔譯 5K 12-09-21 已完成
彰所知論 彰所知論 宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯 40K 12-09-20 已完成
婆沙論 婆沙論 符秦賓三藏僧伽跋澄譯 349K 12-09-15 已完成
掌中論 掌中論 三藏法師義淨奉 制譯 3K 12-09-15 已完成
中邊分別論 中邊分別論 陳天竺三藏真諦譯 40K 12-09-13 已完成
轉識論 轉識論 陳代真諦譯 7K 12-09-13 已完成
瑜伽師地論釋 瑜伽師地論釋 三藏法師玄奘奉 詔譯 17K 12-09-12 已完成
中論 中論 姚秦三藏鳩摩羅什譯 107K 12-09-09 已完成
雜阿毗曇心論 雜阿毗曇心論 宋天竺三藏僧伽跋摩等譯 297K 12-09-08 已完成
尊婆須蜜菩薩所集論 尊婆須蜜菩薩所集論 符秦賓三藏僧伽跋澄等譯 278K 12-09-08 已完成
眾事分阿毗曇論 眾事分阿毗曇論 宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯 209K 12-09-08 已完成
轉法輪經憂波提舍 轉法輪經優波提舍 元魏天竺三藏毗目智仙譯 10K 12-09-07 已完成
梵網經 梵網經 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 39K 12-09-06 已完成
羯磨 羯磨 曹魏安息沙門曇諦譯 48K 12-09-04 已完成
曇無德律部雜羯磨 曇無德律部雜羯磨 曹魏天竺三藏康僧鎧譯 37K 12-09-04 已完成
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經 瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經 唐三藏沙門不空奉 詔譯 12K 12-09-02 已完成
智炬陀羅尼經 智炬陀羅尼經 唐三藏法師提雲般若等奉 制譯 4K 12-09-02 已完成
增慧陀羅尼經 增慧陀羅尼經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 1K 12-08-31 已完成
諸佛集會陀羅尼經 諸佛集會陀羅尼經 唐三藏法師提雲般若等奉 制譯 4K 12-08-24 已完成
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經 尊勝菩薩陀羅尼經 北齊居士萬天懿譯 19K 12-08-24 已完成
咒三首經 咒三首經 唐三藏地婆訶羅奉 詔譯 1K 12-08-24 已完成
種種雜咒經 種種雜咒經 周宇文氏天竺三藏那崛多譯 8K 12-08-24 已完成
瑜伽集要焰口施食儀 瑜伽集要焰口施食儀 佚名 37K 12-08-23 已完成
瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由 瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由 唐三藏沙門不空奉 詔譯 5K 12-08-23 已完成